ARN 2014-11033

Fråga om ett företags informationsskyldighet rörande ångerrätt.

Fråga om ett företags informationsskyldighet rörande ångerrätt. Beslut 2015-10-16; Änr 2014-11033

HJ begärde att få häva eller ångra ett köp av en mobiltelefon med tillhörande abonnemang. Den 1 november 2014 tecknade han ett mobiltelefonabonnemang av företaget. Säljaren sa att det ingick en telefon i avtalet. Det har sedan visat sig att telefonen kostar 50 kr per månad under abonnemangets bindningstid, 24 månader. Han begärde därför att köpet skulle återgå den 27 november 2014. Företaget uppgav att han hade två veckors ångerrätt från det att han mottog en beställningsbekräftelse via e-post. När han begärde att köpet skulle återgå hade han inte fått någon sådan bekräftelse.

Företaget motsatte sig kravet. Ångerrätten kan bara åberopas inom 14 dagar efter att man mottagit varan. Den 27 november 2014 kontaktade HJ företaget. Då det hade gått över en månad sen han fick ut telefonen, ångerrätten har därför löpt ut.

Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning

Nämnden kan inledningsvis konstatera att det framgått av det muntliga avtalet vad telefonen skulle kosta per månad. Någon rätt till hävning av avtalet har därför inte funnits på grund av något avtalsrättsligt fel.

Frågan blir därför om HJ haft rätt att ångra köpet enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen).

En konsument har rätt att frånträda (ångra) ett distansavtal eller avtal utanför en affärslokal om köp av en tjänst genom att lämna ett meddelande om detta till säljföretaget (näringsidkaren) inom 14 dagar från leveransen (2 kap. 10 och 12 §§). Ångerfristen börjar löpa först när näringsidkaren lämnat den information som föreskrivs i 2 kap 2 § p. 9 på föreskrivet vis. Den information som ska lämnas är huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten, hur ångerrätten utövas samt att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av det,

Om denna information inte lämnas löper rätten att ångra avtalet ut senast ett år efter det att ångerfristen skulle ha löpt ut om informationen lämnats på föreskrivet vis.

Av inspelningen av det muntliga avtalet framgår det att företagets säljare upplyst om att det finns en ångerrätt och tidsfristen för denna ångerrätt. Däremot upplyste säljaren inte HJ om hur ångerrätten utövas eller om standardformuläretet för utförande av ångerrätt. Företaget har inte gett in någon utredning som visar att HJ vid ett senare tillfälle fått tillgång till den fullständiga information om ångerrätten som krävs för att ångerfristen ska börja löpa. Det innebär att den begäran om att ångra avtalet som HJ framställde den 27 november 2014 ska anses ha getts in i rätt tid.

Nämnden rekommenderade företaget att låta HJ ångra köpet av telefon med tillhörande abonnemang.

2014-11033

2015-11-26

017