ARN 2014-11165

Fråga om företags informationsskyldighet rörande ångerrätt vid köp av tjänst.

Fråga om företags informationsskyldighet rörande ångerrätt vid köp av tjänst. Beslut 2015-10-16; Änr 2014-11165

IM begärde att få ångra köpet av ett internetabonnemang. Någon gång i augusti eller september 2014 kontaktades han, via telefon, av en säljare från företaget som övertalade honom att teckna ett bredbandsabonnemang till en kostnad av 74 kr per månad. Han blev upplyst om att han kunde ångra avtalet inom 14 dagar från det att tjänsten levererades. Tre månader senare, då hans tidigare bredbandsabonnemang avslutats, levererades utrustningen till abonnemanget och tjänsten påbörjades. Efter att ha provat abonnemanget ansåg han att han ville återgå till sin tidigare operatör och begärde, inom ångerfristen, att avtalet skulle upphöra. Företaget uppgav då att han skulle ha begärt att få ångra avtalet inom 14 dagar från försäljningssamtalet.

Företaget motsatte sig kravet. Samma dag som kundens beställning inkom, den 1 augusti 2014, skickades en bekräftelse. Den 13 november kontaktade kunden kundtjänst och ville ångra avtalet. Men då hade ångerrätten redan löpt ut. Kunden har inte blivit lovad 14 dagars prövotid.

Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning

Tvisten gäller om IM haft rätt att ångra köpet enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen).

En konsument har rätt att frånträda (ångra) ett distansavtal eller avtal utanför en affärslokal om köp av en tjänst genom att lämna ett meddelande om detta till säljföretaget (näringsidkaren) inom 14 dagar från den dag avtalet ingicks (2 kap. 10 och 12 §§). Ångerfristen börjar löpa först när näringsidkaren lämnat den information som föreskrivs i 2 kap 2 § p. 9 på föreskrivet vis. Den information som ska lämnas är huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten, hur ångerrätten utövas samt att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av det,

Om denna information inte lämnas löper rätten att ångra avtalet ut senast ett år efter det att ångerfristen skulle ha löpt ut om informationen lämnats på föreskrivet vis.

Av inspelningen av det muntliga avtalet framgår det att företagets säljare upplyst om att det finns en ångerrätt och tidsfristen för denna ångerrätt. Däremot upplyste säljaren inte IM om hur ångerrätten utövas eller om standardformuläret för utförande av ångerrätt. Företaget har inte gett in någon utredning som visar att IM vid ett senare tillfälle fått tillgång till den fullständiga information om ångerrätten som krävs för att ångerfristen ska börja löpa. Det kan konstateras att den information om ångerrätten som framgår av den ingivna beställningsbekräftelsen inte stämmer överens med distansavtalsagens lydelse efter den 13 juni 2014. Det innebär att den begäran om att ångra avtalet som IM framställde i december 2014 ska anses ha getts in i rätt tid. IM har därför rätt att ångra avtalet och hans begäran ska bifallas.

Nämnden rekommenderade företaget att låta IM ångra köpet av internetabonnemanget.

2014-11165

2015-11-26

029