ARN 2015-00635

Fråga om reklamation av skadat bagage vid flygresa skett i rätt tid enligt Montrealkonventionen.

Fråga om reklamation av skadat bagage vid flygresa skett i rätt tid enligt Montrealkonventionen. Beslut 2015-06-01; 2015-00635

WL begärde skadestånd med totalt 2 440 kr. Hon anförde bland annat följande. Familjens barnvagn skadades på en flygning i augusti 2014. De sände en skadeanmälan tredje dagen efter att skadan inträffade. Enligt bolagets hemsida var de tvungna att skicka anmälan via brev och post till en adress i Norge.

Bolaget motsatte sig kravet och anförde i huvudsak följande. Enligt internationella regler om lufttransporter, vilka också framgår av bolagets villkor på webbsidan, ska alla skador på bagage rapporteras till flygbolaget omedelbart på flygplatsen och inte senare än sju dagar efter att bagaget mottagits. Enligt bolagets anteckningar mottog flygbolaget inte kravet på ersättning för skadan inom den angivna tidsfristen. Bolaget är därför inte berett att betala någon ersättning för skadan.

Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning

I ärendet ska konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) tillämpas.

Transportören ansvarar för incheckat bagage som förstörs eller skadas, om den skadebringande händelsen inträffar under den tid då bagaget var i transportörens vård, se Montrealkonventionen artikel 17 punkt 2. Enligt konventionen artikel 31 punkt 2 ska eventuella skador reklameras senast sju dagar från mottagandet. Enligt artikel 31 punkt 3 ska reklamationen göras skriftligen och ha lämnats eller

avsänts inom den ovan angivna tiden. Avtalsvillkor som står i strid mot ovan nämnda villkor är utan

verkan enligt artikel 26 i konventionen.

Bolaget har endast invänt att företaget inte tagit emot kravet på ersättning inom stipulerade sju dagar efter att bagaget mottogs. Nämnden har tagit del av en kopia av WL:s reklamation till bolaget daterad den 16 augusti 2014. Detta datum ligger endast tre dagar efter flygningens genomförande och skadans uppkomst. I avsaknad på bevis som talar i en annan riktning finner nämnden det därför i tillräcklig grad styrkt att WL avsänt reklamationen inom sjudagarsfristen. Vilken dag som bolaget fick del av reklamationen saknar betydelse. Nämnden finner därför att WL reklamerat i rätt tid.

Nämnden konstaterar vidare att bolaget inte bestritt att barnvagnen skadats medan den var i flygbolagets vård. Inte heller har bolaget invänt att barnvagnen skulle ha kunnat repareras till en lägre kostnad än vad inköpet av ny barnvagn kostade. Nämnden som tagit del av fotografier på den skadade barnvagnen finner det dessutom osannolikt att kostnaden för reparation (inklusive bl.a. transportkostnader till reparationsverkstad), om en sådan reparation ens hade varit möjlig, skulle ha uppgått till ett lägre belopp än vad inköpet av ny vagn kostade.

Bolaget ska därför rekommenderas att ersätta WL för skadan. Nämnden konstaterar att det belopp WL begärt är lägre än den beloppsmässiga begränsningen av transportörens ansvar enligt artikel 22 i Montrealkonventionen. När det gäller den förstörda barnvagnens värde konstaterar nämnden att bolaget inte har ifrågasatt det begärda beloppet och såvitt framgår av insända bilder av barnvagnen var den relativt ny. WL bör därför få vad hon begärt, nämligen 2 440 kr.

Nämnden rekommenderade bolaget att betala 2 440 kr till WL.

2015-00635

2015-06-25

021