ARN 2016-13013

Kompensation enligt artiklarna 5 och 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av inställd flygning. När parterna är oense om ifall det har lämnats ett erbjudande om en ombokning som omfattas av bestämmelserna i artikel 5.1 c) eller inte, är det flygbolaget som har bevisbördan för att ett sådant erbjudande har lämnats.

Kompensation enligt artiklarna 5 och 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av inställd flygning. När parterna är oense om ifall det har lämnats ett erbjudande om en ombokning som omfattas av bestämmelserna i artikel 5.1 c) eller inte, är det flygbolaget som har bevisbördan för att ett sådant erbjudande har lämnats.

Beslut 2017-10-09; 2016-13013

MH begärde kompensation enligt EU-förordning 261/2004 med 250 euro. Han skulle flyga

från Arlanda till Billund den 2 november 2016 kl. 16.45, med ankomst kl. 18.10. När han kom till Arlanda fick han besked om att flygningen hade ställts in. Han bokades om till en annan flygning och kom fram kl. 20.34 samma kväll, dvs. två timmar och 24 minuter senare än enligt den ursprungliga bokningen.

Flygbolaget motsatte sig kravet. MH erbjöds ombokning till flygning som avgick senast en

timme före den ordinarie avgångstiden och anlände till slutdestinationen senast två timmar efter den ordinarie ankomsttiden. Han har därför inte rätt till kompensation.

Allmänna reklamationsnämnden, i utökad sammansättning, gjorde följande bedömning.

Rättsliga utgångspunkter

EU-förordning 261/20041 innehåller bestämmelser om bl.a. ekonomisk kompensation och assistans till flygpassagerare vid nekad ombordstigning samt vid inställda och försenade flygningar. Förordningen syftar till att stärka flygpassagerarnas rättigheter och att öka konsumentskyddet på området.

Enligt artikel 5.1 c) har en flygpassagerare rätt till ekonomisk kompensation om en flygning ställs in, såvida inte passageraren fått information om det inställda flyget viss tid i förväg. Olika regler gäller beroende på om informationen lämnats mer än två veckor före flygningen, mellan två veckor och sju dagar före flygningen eller mindre än sju dagar före flygningen (punkterna i-iii).

Om passageraren, som i detta fall, fått information om det inställda flyget mindre än sju dagar före den tidtabellsenliga avgångstiden utgår det inte någon kompensation om passageraren erbjuds ombokning så att han eller hon kan avresa högst en timme före den tidtabellsenliga avgångstiden och nå slutdestinationen senast två timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden (artikel 5.1 c punkt iii).

Bedömning

Av utredningen framgår att avgången från Arlanda till Billund den 2 november 2016 kl. 16.45 med ordinarie ankomsttid kl. 18.10 ställts in. Såvitt framkommit har MH bokats om till en annan flygning och anlänt till Billund kl. 20.34.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91.

2016-13013

2017-10-17

015

Vid tvist om huruvida det har lämnats ett erbjudande om en ombokning som omfattas av bestämmelserna i artikel 5.1 c) bör bevisbördan ligga på flygbolaget. Flygbolaget har inte gett in någon utredning som visar att MH erbjudits men tackat nej till andra flygningar som avgått högst en timme före den tidtabellsenliga avgångstiden och kommit fram till Billund senast två timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden.

Vid den bedömningen kan flygbolaget inte undgå att betala kompensation. Avståndet mellan Arlanda och Billund är sådant att beloppet uppgår till begärda 250 euro.