JK 11842-17-8.1

Remissyttrande - Betänkandet stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (SOU 2017:80)

Genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet och de över­väg­an­den som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitie­kanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har att beakta.

Med dessa utgångspunkter har Justitiekanslern följande synpunkter på för­slag­en.

Justitiekanslern delar utredningens bedömning att det är påkallat med en särskild lag som reglerar Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter.

Som Justitiekanslern framhållit i sina tidigare remissvar är det dock mycket angeläget att samma allmänna utgångspunkter tillämpas och likartade lagtekniska lösningar väljs för alla de författningar som nu tillkommer eller ses över med anledning av EU:s dataskyddsreform. Vid en jämförelse mellan de promemorior och betänkanden som hittills remitterats till Justitiekanslern från olika departement, förefaller några enhetliga principer inte ha tillämpats, vare sig när det gäller struktur eller språk. I den fortsatta beredningen av lagstiftningsärendena är det enligt Justitiekanslern viktigt att så långt det är möjligt eftersträva att en likartad systematik i alla de lagar och förordningar som reglerar personuppgiftsbehandling.

Justitiekanslern noterar i sammanhanget att den föreslagna lagens bestämmelse om sanktionsavgift (2 kap. 7 §) inte i alla delar överensstämmer med det som föreslås gälla enligt brottsdatalagen (se SOU 2017:29). I sin nuvarande utformning ger bestämmelsen inte något besked om hur en sådan avgift ska bestämmas, om den får jämkas m.m. Det framgår alltså inte om sanktionsavgifter som kan tas ut vid överträdelser av bestämmelser som kompletterar brottsdatalagens reglering om tillåten personuppgiftsbehandling ska bestämmas på samma sätt och med beaktande av samma omständigheter som anges i brottsdatalagen. Samma oklarhet råder i fråga om jämkning av en sådan avgift. Det saknas också bestämmelser om vem som beslutar om sanktionsavgift (jfr 6 kap. 6 och 7 §§ förslaget till brottsdatalag). Det måste under den fortsatta beredningen övervägas om en hänvisning till brottsdatalagens bestämmelser med relevant innehåll ska införas i den föreslagna lagen eller om någon annan lösning bör väljas.  

Justitiekanslern har i övrigt inte några synpunkter på förslagen.