JK 12341-17-8.1

Remissyttrande - Hemlig dataavläsning (SOU 2017:89)

Sammanfattning 

Sammanfattning

Justitiekanslern tillstyrker att hemlig dataavläsning, på försök, införs som ett nytt tvångsmedel. Utredningens bakgrundsredovisning är utförlig och noggrann och de överväganden och bedömningar som görs framstår i allt väsentligt som rimliga. 

Justitiekanslerns överväganden 

Justitiekanslerns överväganden

Justitiekanslern delar utredningens bedömning att de brottsbekämpande myndigheterna har ett klart behov av att kunna använda sig av hemlig dataavläsning. Frågan om tvångsmedlet kommer att kunna ge önskad effekt är svårbedömd och måste utvärderas innan det kan bli aktuellt att förlänga lagens giltighetstid. 

När det gäller den centrala frågan om proportionalitetsbedömningen anser Justitiekanslern att utredningen gjort en rimlig analys och avvägning mellan integritetsriskerna och behovet av det nya tvångsmedlet (s. 311–323). Som utredningen framhåller kan en möjlighet till hemlig dataavläsning i flera avseenden riskera att allvarligt inkräkta på enskildas personliga integritet. Det är därför av stor vikt att användningen av tvångsmedlet utformas på ett sådant sätt att missbruk omöjliggörs och gränsförskjutningar inte förekommer. 

De begränsningar som föreslås när det gäller i vilka situationer det ska vara möjligt att använda hemlig dataavläsning, att domstol alltid ska fatta beslut om användning av tvångsmedlet, att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska utöva tillsyn över verksamheten samt att proportionalitetsprincipen införs som en grundläggande förutsättning för att få använda sig av hemlig dataavläsning framstår som ändamålsenliga kontrollfunktioner för att så långt det är möjligt värna den personliga integriteten. 

När det gäller frågan om teleoperatörerna ska ges möjlighet eller åläggas att medverka vid verkställigheten av hemlig dataavläsning är Justitiekanslern emellertid tveksam till utredningens bedömning att det i ett inledande skede inte bör införas någon lagfäst skyldighet för operatörerna att medverka (s. 428–429). Om lagstiftarens avsikt är att teleoperatörerna ska medverka och det alltså inte är tänkt att ge dem en valmöjlighet är det rimligt att lagstiftaren klargör detta. 

ska

Justitiekanslern anser att den nya lagen om hemlig dataavläsning, som utredningen föreslagit, bör tidsbegränsas. Effekterna och tillämpningen av lagen måste utvärderas innan det kan bli aktuellt att förlänga dess giltighets-tid. En sådan utvärdering bör planeras och vara förberedd redan när lagen träder i kraft genom att man på lämpligt sätt säkrar kontinuerlig tillgång till nödvändiga data.