JK 1510-17-8.1

Delbetänkande om genomförande av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv (SOU 2017:17)

Justitiekanslern ska vaka över tryck- och yttrandefriheten samt värna inte­gri­teten och rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. I Justitiekans­lerns uppdrag ingår även att bevaka statens rätt och att medverka till att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet.Genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet och de över­väg­an­den som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitie­kanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har att beakta.

Betänkandet innehåller en noggrann genomgång av hur svensk rätt förhåller sig till kraven i EU:s oskuldspresumtionsdirektiv. Utredningens bedömningar av i vilken mån ett genomförande av direktivet kräver lagstiftningsåtgärder förefaller rimliga. Justitiekanslern har mot denna bakgrund inga invändningar mot utredningens överväganden och förslag.