JK 2081-03-42

Skadestånd med anledning av en oriktig uppgift i belastningsregistret

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern tillerkänner JH skadestånd med 10 000 kr.

Justitiekanslern uppdrar åt Rikspolisstyrelsen att ombesörja att ersättningen betalas ut till JH

JH har hos Rikspolisstyrelsen begärt ersättning med 10 000 kr eller mer. Han har som grund för sitt anspråk anfört att det i belastningsregistret under mer än tre år felaktigt angetts att han haft besöksförbud.

Rikspolisstyrelsen har med ett eget yttrande överlämnat anspråket till Justitiekanslern för prövning. Rikspolisstyrelsen har vitsordat att det i belastningsregistret funnits en oriktig anteckning om att JH haft ett gällande besöksförbud under perioden den 15 november 1999 - 4 maj 2003. Rikspolisstyrelsen har tillstyrkt att ersättning utgår men överlämnat till Justitiekanslern att avgöra hur stor den skall vara.

I 48 § personuppgiftslagen anges att den personuppgiftsansvarige skall ersätta den registrerade för skada och kränkning av den personliga integriteten som en behandling av personuppgifter i strid med denna lag har orsakat. Av utredningen i ärendet framgår att en det i belastningsregistret funnits en felaktig personuppgift beträffande JH. De grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter som ställs upp i 9 § personuppgiftslagen, bl.a. att uppgifterna skall vara riktiga, har således åsidosatts. JH är därmed berättigad till skadestånd av staten.

Den ersättning som JH begärt får med beaktande av uppgiftens karaktär och att den funnits kvar i registret under lång tid anses skälig. JH skall alltså tillerkännas 10 000 kr.