JK 265-16-23

Kemikalieinspektionens ärendeförteckning; fortsatt allvarlig kritik

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern uttalar fortsatt allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen för att handläggningstiderna beträffande vissa ansökningsärenden gällande bekämpningsmedel är alltför långa.

Ärendet

Bakgrund

I ett beslut den 6 maj 2015 (dnr 5635-14-21 m.fl.) riktade Justitiekanslern allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen med anledning av myndighetens långa handläggningstider i ärenden rörande ansökningar om produktgodkännande av bekämpningsmedel och ärenden rörande ansökningar om utvidgning av produktgodkännanden för mindre användningsområden. Justitiekanslern uttalade bl.a. att frågan om det kunde anses ha skett ett sådant trendbrott beträffande handläggningstiderna som Kemikalieinspektionen noterat (dvs. att andelen avslutade ärenden om produktgodkännande hade ökat under 2014 jämfört med 2013 och att tidigare års negativa trend för dessa ärendekategorier nu var bruten) alltjämt fick anses vara öppen. Justitiekanslern uttalade vidare att man avsåg att följa upp myndighetens fortsatta arbete med att korta handläggningstiderna i aktuella ansökningsärenden.

Justitiekanslern har från Miljö- och energidepartementet inhämtat att man där beslutat att inte gå vidare med förslaget i Miljömyndighetsutredningens betänkande (SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete) i den del det avsåg inrättandet av en ny myndighet – Miljöinspektionen – till vilken Kemikalieinspektionens tillstånds-, tillsyns- och tillsynsvägledningsverksamhet föreslogs bli överförd. Kemikalieinspektionen kommer således även fortsättningsvis att hantera dessa ärenden.

Kemikalieinspektionen lämnade den 26 februari 2016 in årets ärendeförteckning till Justitiekanslern vilken skulle innehålla de ärenden som hade kommit in före den 1 juli 2015 men som inte hade avgjorts före den 31 december 2015, dvs. samtliga öppna ärenden som vid utgången av 2015 var äldre än sex månader (myndighetens dnr 3.2-H16-02828), se 29 § myndighetsförordningen.

Justitiekanslern har härefter inhämtat vissa kompletterande upplysningar från Kemikalieinspektionen samt tagit del av relevanta delar av myndighetens årsredovisning för år 2015.

Granskningen av årets ärendeförteckning

Granskningen av årets ärendeförteckning

Hududserien (H-serien)

Justitiekanslern konstaterar att Kemikalieinspektionen, med anledning av de synpunkter som lämnades beträffande ärendena i H-serien i samband med förra årets granskning, har vidtagit nödvändiga åtgärder och på så sätt kommit till rätta med de problem som då uppmärksammades. Detta är positivt.

Bekämpningsmedelsserien (B-serien)

Ärendeförteckningens innehåll m.m.

I samband med att Justitiekanslern fick del av vissa kompletterande uppgifter från Kemikalieinspektionen uppmärksammade Justitiekanslern att det fanns oklarheter i redovisningen av de äldsta ärendena.

Kemikalieinspektionen har, sedan man uppmärksammats på detta, bekräftat att drygt 30 ansökningsärenden som kom in till myndigheten under åren 2003 tom 2010 inte fanns upptagna i den ärendeförteckning som hade getts in till Justitiekanslern i februari. Myndigheten har som förklaring angett att ”det verkar som om de nämnda åren på något sätt tyvärr har fallit bort från JK- uttaget för BK-serien” och att myndigheten kommer att kontakta sin databaskonsult och be att de säkerställer att felen åtgärdas omgående så att Justitiekanslern får en korrekt JK-lista nästa år.

För att kunna utöva tillsyn på ett meningsfullt och korrekt sätt måste Justitiekanslern kunna förlita sig på att ingivna ärendeförteckningar är fullständiga och korrekta. Redovisningen av myndighetens äldsta ärenden är dessutom av särskild betydelse för Justitiekanslerns granskning av myndighetens handläggningstider. Det är anmärkningsvärt att Kemikalieinspektionen inte inför ingivandet av ärendeförteckningen kontrollerade att förteckningen stämde överens med myndighetens diarium. Kemikalieinspektionens ärendeförteckning är uppställd i kronologisk ordning, med de äldsta ärendena redovisade först. Avvikelsen borde därmed ha kunnat upptäckas redan vid en översiktlig genomgång av förteckningen. Även om felet haft sin grund i datatekniska problem är Kemikalieinspektionens hantering av årets ärendeförteckning inte acceptabel.

Ärendehanteringen

Kemikalieinspektionen har under lång tid kritiserats av såväl industrin som offentliga organ för orimligt långa handläggningstider när det gäller hanteringen av ärenden om bekämpningsmedel. Detta är ärenden som är av stor vikt såväl för enskilda, både ekonomiskt och från hälsosynpunkt, som för den sven­ska affärsmarknaden och den fysiska miljön.

Av de uppgifter som Kemikalieinspektionen har redovisat hit samt myndighetens årsredovisning framgår att det totala antalet öppna bekämpningsmedelsärenden har minskat, från 652 st vid utgången av 2014 till 466 st vid utgången av 2015. Detta talar för att Kemikalieinspektionens arbete med att effektivisera prövningen av bekämpningsmedelsärenden har gett resultat. Detta gäller särskilt växtskyddsmedelsärenden, som vid utgången av 2015 var 262 stycken jämfört med 486 stycken vid utgången av 2014.

Ärendeförteckningen ska redovisa alla öppna ärenden som vid utgången av året var äldre än sex månader. Förra årets ärendeförteckning innehöll 558 sådana ärenden i B-serien. Av årets ärendeförteckning, inklusive ovan beskrivna kompletterande uppgifter, framgår att Kemikalieinspektionen vid utgången av 2015 hade knappt 400 sådana ärenden i B-serien. Detta är positivt men det är ännu för tidigt att bedöma om det är ett hållbart trendbrott.

Det fanns emellertid vid utgången av 2015 fortfarande ca 30 bekämpningsmedelsärenden som kom in till Kemikalieinspektionen under åren 2003–2010, drygt 20 som kom in under 2011, ett 50-tal som kom in år 2012 och ca 120 ärenden som kom in år 2013. Handläggningstiderna för dessa ärenden är alltså fortfarande mycket långa.

Kemikalieinspektionen har i sin årsredovisning för 2015 konstaterat att myndigheten beträffande ett antal bekämpningsmedelsärenden som beslutats under 2015 överskridit de fastställda tidsgränser som EU-reglerna anger.  Bland de ännu inte avgjorda ärendena finns också sådana där de uttryckligt reglerade EU-rättsliga handläggningsfristerna eller myndighetens egna tidsmål inte uppfyllts och kraven på en snabb handläggning har åsidosatts.

De långa handläggningstiderna för bekämpningsmedelsärenden är således fortsatt ytterst problematiska och utgör skäl att ännu en gång rikta allvarlig kritik mot myndigheten.

Som ovan beskrivits har dock det totala antalet balanserade ärenden liksom antalet ärenden som upptagits i ärendeförteckningen minskat under det gångna året och det tar normalt sett tid att vända en negativ utveckling avseende handläggningstider. Justitiekanslern förutsätter att Kemikalieinspektionen prioriterar avgörandet av de äldsta ärendena och samtidigt fortsätter arbetet för att effektivisera handläggningen och göra omprioriteringar för att komma till rätta med de alltför långa handläggningstiderna. Det är givetvis särskilt viktigt att de författningsreglerade handläggningstider som gäller enligt EU-rätten kan upprätthållas. Myndighetens organisation torde också behöva anpassas för att möjliggöra en effektiv hantering av det ökande antalet ansökningsärenden avseende biocidprodukter så att balanserna avseende de ärendena inte ökar ytterligare.

Kemikalieinspektionen hanterar politiskt prioriterade frågor där Sverige även internationellt håller en hög profil. Det är även av den anledningen viktigt att komma till rätta med de problem som Kemikalieinspektionen alltjämt har.

Med den fortsatt allvarliga kritik som ligger i det ovan sagda avslutar jag granskningen av Kemikalieinspektionens ärendeförteckning avseende de ärenden som inte hade avgjorts före den 31 december 2015.

En kopia av detta beslut översänds till Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet, för kännedom.