JK 2939-17-8.1

Betänkandet kvalificerad välfärdsbrottslighet (SOU 2017:37)

Justitiekanslern ska vaka över tryck- och yttrandefriheten samt värna inte­gri­teten och rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. I Justitiekans­lerns uppdrag ingår även att bevaka statens rätt och att medverka till att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet.

Genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet och de över­väg­an­den som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitie­kanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har att beakta. Med beaktande av dessa utgångspunkter vill Justitiekanslern anföra följande.

Justitiekanslern ser positivt på att det har skett en samlad kartläggning och analys av den organiserade och systematiska ekonomiska brottsligheten mot välfärden. Mot bakgrund av den bild som framkommit genom betänkandet är det angeläget att åtgärder vidtas.

De förslag till lagstiftning som lämnats är enligt Justitiekanslerns bedömning i allt väsentligt väl underbyggda och bör bidra till en korrekt användning av offentliga medel och till att effektivt förebygga och beivra aktuell brottslighet. Detta utan att ge avkall på rimliga integritets- och rättssäkerhetskrav.

I betänkandet har föreslagits att vissa frågor ska utredas i särskild ordning. Enligt Justitiekanslern är det av vikt att de föreslagna utredningarna kommer till stånd.