JK 2974-02-42

En person har tillerkänts ersättning för lidande sedan det felaktigt antecknats i vägtrafikregistret att hans körkort var indraget

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern beslutar att tillerkänna GA ersättning med 10 000 kr och uppdrar åt Vägverket att betala ut beloppet till honom.

GA har hos Justitiekanslern framställt ett anspråk på skadestånd av staten med 10 000 kr eller vad Justitiekanslern finner skäligt. Till grund för anspråket har GA anfört att Vägverket felaktigt antecknat i vägtrafikregistret att hans körkort var indraget. Felaktigheten har bl.a. inneburit att han utan grund blivit föremål för ett polisingripande.

Vägverket har yttrat sig i ärendet. Verket har tillstyrkt att GA tillerkänns ersättning för lidande med högst 5 000 kr.

GA har beretts tillfälle att yttra sig över vad Vägverket anfört.

Utredningen i ärendet visar att Vägverket den 19 juli 2001 felaktigt antecknat i det s.k. vägtrafikregistret att GA:s körkort hade återkallats tills vidare, dock högst under ett år. Enligt den i registret angivna grunden för återkallelsen skulle GA ha gjort sig skyldig till något av de trafikbrott som räknas upp i 5 kap. 3 § 1 körkortslagen (1998:1276). Den bestämmelsen omfattar bl.a. vårdslöshet i trafik och trafiknykterhetsbrott. Den felaktiga uppgiften stod kvar i registret till den 12 september 2002.

Av övergångsbestämmelserna till personuppgiftslagen (1998:204) följer att GA:s anspråk skall bedömas enligt datalagen (1973:289). Enligt 23 § datalagen skall den registeransvarige ersätta skada som en registrerad person har tillfogats genom att ett personregister har innehållit en oriktig eller missvisande uppgift om honom. Vid bedömandet av skadan skall hänsyn även tas till lidande och andra omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

I GA:s fall står det klart att det i vägtrafikregistret har förekommit en sådan felaktig uppgift som kan grunda en rätt till skadestånd från staten. Jag har utgått från att hans anspråk avser ersättning för det lidande som den felaktiga uppgiften orsakat honom.

Omständigheterna i ärendet är sådana att GA har rätt till ersättning för lidande. Vid uppskattningen av hur stort lidandet har varit finns det anledning att beakta att den felaktiga uppgiften i registret angett att körkortsingripandet föranletts av att GA gjort sig skyldig till allvarlig trafikbrottslighet. Den felaktiga uppgiften har funnits i registret under en relativt lång tid. Till detta skall läggas att polisen - på grund av den felaktiga registreringen - vid en trafikkontroll har ifrågasatt GA:s rätt att köra bil, en händelse som får antas ha inneburit ett visst obehag för honom. Det finns mot den bakgrunden skäl att bestämma ersättningen till ett jämförelsevis högt belopp. GA:s yrkande framstår här som väl avvägt. Jag förordnar därför att ersättning skall utgå till GA med 10 000 kr.