JK 3172-17-8.1

Remissyttrande - Promemorian Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (Ds 2017:21)

Justitiekanslern ska vaka över tryck- och yttrandefriheten samt värna inte­gri­teten och rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. I Justitiekans­lerns uppdrag ingår även att bevaka statens rätt och att medverka till att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet.

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de över­väg­an­den som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitie­kanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har att beakta. Med beaktande av dessa utgångspunkter vill Justitiekanslern anföra följande.

Justitiekanslern anser att den anmälningsskyldighet som föreslås för vissa offentliga funktionärer kan bidra till att stärka allmänhetens förtroende för de myndigheter och offentliga funktionärer som omfattas av regleringen.

Enligt Justitiekanslern presenterar promemorian välavvägda förslag när det gäller möjligheten att stärka allmänhetens förtroende och samtidigt begränsa integritetsintrånget för den enskilde.