JK 3777-19-8.1

Promemorian En utvidgad beredskap för brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare (JU2019/0169/DOM)

Justitiekanslern ska vaka över tryck- och yttrandefriheten samt värna integriteten och rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. I Justitiekanslerns uppdrag ingår även att bevaka statens rätt och att medverka till att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet.

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de över­väg­an­den som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitie­kanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har att beakta.

Justitiekanslern har i tidigare remissvar ställt sig positiv till en utredning av möjligheten att införa ett joursystem för domstolar utanför kontors- och beredskapstid för att brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare ska kunna meddelas (Justitiekanslerns remissyttrande den 26 februari 2018 över Ds 2017:53, Ju2017/08817/DOM). Justitiekanslern har också instämt i utredarens bedömning i promemorian Snabbare lagföring (Ds 2018:9) att en ordning med jourdomstolar inte bör införas (Justitiekanslerns remissyttrande den 3 september 2018, Ju2018/02403/DOM). Justitiekanslern är mot den bakgrunden positiv till att Domstolsverket har haft i uppdrag att föreslå en utvidgad beredskap för brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare i tingsrätt.

Enligt Justitiekanslern innehåller promemorian rimliga överväganden när det gäller i vilka delar förslaget kräver lagstiftningsåtgärder. Justitiekanslern delar också bedömningen att det är lämpligt att Domstolsverket får möjlighet att meddela närmare föreskrifter om den utvidgade beredskapen i övrigt. Justitiekanslern instämmer i Domstolsverkets förslag att frågan om ersättning till försvararna som förordnas under den utvidgade beredskapen och utför arbete på kvälls- eller nattid bör utredas närmare. Justitiekanslern har inga principiella synpunkter på detaljerna i förslaget i övrigt, men konstaterar att förslaget innebär en ny arbetsuppgift för tingsrätterna som ska ske inom ramen för befintliga anslag. Med hänsyn till den osäkerhet som uttryckts beträffande omfattningen av arbetsuppgiften och frågan om de föreslagna tiderna för beredskapen motsvarar behovet av utvidgad beredskap, tillstyrker Justitiekanslern Domstolsverkets förslag att en utvärdering sker efter kort tid. En utvärdering av förslaget framstår som särskilt viktigt för att säkerställa en god arbetsmiljö vid tingsrätterna och att det eftersträvade syftet med den utvidgade beredskapen uppnås.