JK 5068-17-8.1

Remissyttrande - Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25)

Justitiekanslern ska vaka över tryck- och yttrandefriheten samt värna inte­gri­teten och rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. I Justitiekans­lerns uppdrag ingår även att bevaka statens rätt och att medverka till att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet.

Justitiekanslern anser – i likhet med de synpunkter som lämnades i remissyttrandet över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) – att de föreslagna nya påföljderna gör att påföljdssystemet för unga lagöverträdare blir mer heltäckande och möjliggör en påföljdsbestämning som svarar bättre på de allmänna kraven på likabehandling och proportionalitet.

Justitiekanslern framförde i det tidigare remissyttrandet synpunkter på förslaget att s.k. helghemarrest skulle införas som förstärkningsinslag till villkorligt fängelse. Synpunkterna gällde möjligheten att tvinga den dömde att bära fotboja även under dagar då det inte finns något övervaknings­behov. Att bära fotboja torde i många samman­hang vara socialt stigmatiserande och det kan därför ifrågasättas om praktiska och ekonomiska skäl för att tvinga den dömde att bära fotboja under hela den tid som övervaknings- och kontrollsanktionen pågår verkligen överväger det integritetsintrång som ett sådant tvång innebär. Detta gäller i synnerhet när det är ungdomar som ska stå under elektronisk övervakning. I denna promemoria anges att den tekniska utvecklingen har gått framåt sedan utredningen lämnade sina förslag och att det numera finns goda tekniska hjälpmedel för att kontrollera olika typer av rörelsebegränsningar. Någon närmare analys kring frågan saknas dock i promemorians förslag varför Justitiekanslern står fast vid sina synpunkter i denna del.