JK 5296-12-80

Promemorian Behandling av personuppgifter inom NCT (Ds 2016:31)

Justitiekanslern ska vaka över tryck- och yttrandefriheten samt värna inte­gri­teten och rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. I Justitiekans­lerns uppdrag ingår även att bevaka statens rätt och att medverka till att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet.

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de över­väg­an­den som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitie­kanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har att beakta.

De förslag som lämnas i promemorian förefaller väl övervägda. Justitie­kanslern har inget att erinra mot de avvägningar som görs i promemorian mellan å ena sidan skyddet för den personliga integriteten och å andra sidan intresset av ett effektivt och fullgott arbete med att ta fram bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen. Den överenskommelse mellan myndigheterna och de lagstiftningsåtgärder som föreslås i promemorian framstår enligt Justitiekanslern som tillräckliga för att säkerställa skyddet för den personliga integriteten.

Utöver dessa kommentarer har Justitiekanslern inte några synpunkter på för­slag­en.