JK 5364-05-42

Anspråk på skadestånd av staten med anledning av att ett register hos Försäkringskassan har innehållit en felaktig uppgift

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern bifaller UR:s ersättningsanspråk avseende ideell skada och tillerkänner henne 10 000 kr. Justitiekanslern avslår hennes anspråk i övrigt.

Justitiekanslern uppdrar åt Försäkringskassan att ombesörja att ersättningen betalas ut.

UR har, som hon slutligen har bestämt sitt anspråk, begärt skadestånd med 38 376 kr vilket motsvarar det utmätningsbelopp som Försäkringskassan har dragit av för mycket från hennes arbetsskadelivränta samt ränta på beloppet. Hon har vidare begärt skadestånd med ett inte preciserat belopp avseende psykiskt lidande.

UR har bl.a. anfört följande som grund för sitt anspråk. Dåvarande Jönköpings läns allmänna försäkringskassa har under tiden februari 1998 – november 2004 dragit 468 kr mer per månad vid utmätning än som enligt Kronofogdemyndighetens beslut skulle ha dragits av. Hon har därför fått leva på ett belopp under existensminimum. Detta har medfört att hennes levnadsförhållanden har försämrats avsevärt. Hon har haft en ständig oro.

Försäkringskassan, Huvudkontoret, har tillstyrkt ersättningsanspråket i den del det avser ideell skada. Försäkringskassan har i övrigt avstyrkt bifall till anspråket. Försäkringskassan har i ett yttrande till Justitiekanslern anfört bl.a. följande.

Ӏrendet

[---]

Länskontoret i Jönköping har yttrat sig i ärendet. Av yttrandet framgår att Försäkringskassan fr.o.m. februari 1998 lade in ett avdrag på 468 kr i livräntebasen eftersom avdrag på hela utmätningsbeloppet inte kunde göras på pensionen med hänsyn till förbehållsbeloppet.

Kronofogdemyndigheten har därefter fortlöpande meddelat nya beslut om uträkning med olika utmätnings- och förbehållsbelopp. Försäkringskassan har vid inläggning av dessa belopp i pensionsdatabasen inte uppmärksammat avdraget i livräntebasen varför 468 kr fortsatt att dras från arbetsskadelivräntan oavsett vilket avdrag som gjordes i pensionsdatabasen.

Kronofogdemyndigheten i Jönköpings län, som inte har reagerat på att Försäkringskassan drog ett för högt belopp från R:s ersättningar, har beräknat att Försäkringskassan dragit av totalt 30 416 kr för mycket.

Försäkringskassans bedömning

I 48 § PUL [personuppgiftslagen (1998:204), Justitiekanslerns anm.] föreskrivs att den personuppgiftsansvarige skall ersätta den registrerade för skada och kränkning av den personliga integriteten som en behandling av personuppgifter i strid med lagen orsakat.

I dåvarande Jönköpings läns allmänna försäkringskassas livräntedatabas har ett felaktigt avdrag funnits registrerat. Det är enligt Försäkringskassans mening en sådan omständighet som är skadeståndsgrundande enligt 48 § PUL.

Det förhållandet att avdrag gjorts med för högt belopp har inte förorsakat R någon ekonomisk skada eftersom hennes skulder minskat med samma belopp som det felaktigt avdragna beloppet. Hon är därför inte berättigad till ersättning för förmögenhetsskada. Däremot anser Försäkringskassan att felet i registret kan antas ha orsakat R viss oro och olägenheter i övrigt. Hon bör därför tillerkännas ersättning för ideell skada av staten med skäligt belopp.”

UR har getts tillfälle att kommentera Försäkringskassans yttrande och då anfört bl.a. följande. Påståendet att det felaktiga avdraget inte har förorsakat henne någon ekonomisk skada är felaktigt eftersom hon har förlorat ränta på hela den avdragna summan. Hon har rätt att göra vad hon vill med det felaktigt avdragna beloppet. Nu har i stället Kronofogdemyndigheten fördelat hennes pengar på eget bevåg. Hon har tvingats gå igenom ett stort psykiskt lidande under dessa år, orsakat av Försäkringskassans och Kronofogdemyndighetens slarv.

Av en sammanställning från Kronofogdemyndigheten framgår det att Försäkringskassan under perioden januari 1999 – november 2004 har dragit av ett för högt belopp vid utmätning. Beloppet har varierat mellan 214 kr och 468 kr per månad. Det totala beloppet som har dragits av för mycket uppgår enligt Kronofogdemyndigheten till 30 416 kr.

Enligt 48 § PUL skall den personuppgiftsansvarige ersätta den registrerade för skada och kränkning av den personliga integriteten som en behandling av personuppgifter i strid med denna lag har orsakat.

Genom utredningen i ärendet är klarlagt att Försäkringskassans datasystem har innehållit en oriktig uppgift avseende avdrag vid utmätning från UR:s arbetsskadelivränta. Detta har fått till följd att Försäkringskassan, enligt sammanställningen från Kronofogdemyndigheten, varje månad under perioden januari 1999 – november 2004 felaktigt har dragit av ett för högt belopp vid utmätning från UR:s arbetsskadelivränta. Eftersom UR:s uppgifter har behandlats i strid med bestämmelserna i personuppgiftslagen har ett skadeståndsgrundande fel begåtts.

En förutsättning för att skadestånd skall utgå är emellertid att den som har drabbats av ett fel har lidit skada.

I förevarande fall har det belopp som har dragits av genom utmätning från UR:s arbetsskadelivränta kommit henne tillgodo på så sätt att hennes skulder hos Kronofogdemyndigheten har minskat med det avdragna beloppet. UR har gjort gällande att hon har förlorat ränta på det belopp som felaktigt har dragits av. Enligt Justitiekanslerns uppfattning är det dock rimligt att anta att den ränta UR har förlorat på det avdragna beloppet ungefär motsvarar den ränta som hon annars hade fått betala för de skulder som avbetalades genom det felaktigt avdragna beloppet. UR har, enligt Justitiekanslerns uppfattning, inte visat att hon har drabbats av någon förmögenhetsskada avseende det felaktigt avdragna beloppet.

UR har också begärt ersättning för psykiskt lidande. Hennes skadeståndsanspråk får i denna del uppfattas så att hon begär ersättning för det obehag och de olägenheter som den felaktiga behandlingen av personuppgifterna har medfört. En sådan ideell skada som UR har drabbats av till följd av den felaktiga uppgiften låter sig mera sällan uppskattas i exakta termer eller efter på förhand uppställda beräkningsgrunder. Det blir därför oftast fråga om en uppskattning efter skälighet. Här bör beaktas att det rört sig om en uppgift som under en lång tid varit felaktig och att konsekvenserna av felet har varit betydande för UR. Vid en bedömning av dessa omständigheter och med beaktande av den praxis som finns vid bestämmande av ersättning finner Justitiekanslern skäligt att bestämma ersättningen för ideell skada till 10 000 kr.