JK 5471-16-80

Promemorian Anmälningsskyldighet för Kriminalvården i vissa fall

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de över­väg­an­den som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitie­kanslern främst har att beakta.

Med dessa utgångspunkter har Justitiekanslern endast följande synpunkter på för­slag­en.

Den föreslagna ordningen med en obligatorisk anmälningsplikt för Kriminalvården framstår som ändamålsenlig för syftet att öka förtroendet för myndigheten och rättssäkerheten för de intagna. Den extraordinära tillsyn som utövas över Kriminalvården sker oftast en tid efter att ett skadefall inträffat och en anmälan för att utreda ett eventuellt straffansvar hanteras därför lämpligen i en särskild ordning. Däremot kan det bli en tillsynsfråga för bl.a. Justitiekanslern att granska hur väl en anmälningsplikt följs.