JK 5543-18-8.1

Remissyttrande - Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (SOU 2018:63)

Justitiekanslern ska vaka över tryck- och yttrandefriheten samt värna inte­gri­teten och rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. I Justitiekanslerns uppdrag ingår även att bevaka statens rätt och att medverka till att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet.

Genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet och de över­väg­an­den som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har att beakta.

Med beaktande av dessa utgångspunkter har Justitiekanslern i huvudsak inte några invändningar mot förslagen. Följande ska dock framhållas.

Betänkandets förslag innebär bland annat ökade möjligheter till direktåtkomst till personuppgifter. Vid en sådan förändring måste skyddet för den personliga integriteten beaktas. I betänkandet redovisas förhållandevis utförliga analyser både av behovet av att införa direktåtkomst och det integritetsintrång det kan väntas medföra. Justitiekanslern finner inte skäl att invända mot den huvudsakliga intresseavvägning som betänkandet har presenterat. I den fortsatta beredningen finns det dock skäl att tydligare belysa hur avvägningen mellan behovet och integritetsskyddet har gjorts, detta särskilt i förhållande till den direktåtkomst som föreslås regleras i förordningsform. Vidare kan mer ingående redogöras för vilka överväganden som har gjorts i fråga om behovet av säkerhetsåtgärder som minskar riskerna för den personliga integriteten.