JK 6016-08-22

Justitiekanslerns andra rättssäkerhetsprojekt

Under åren 2004 – 2006 bedrevs på Justitiekanslerns uppdrag ett tillsynsprojekt om rättssäkerheten i brottmål. Arbetet leddes av professor Hans-Gunnar Axberger, numera justitieombudsman, och resulterade i juni 2006 i rapportenFelaktigt dömda. I december samma år avslutades ärendet här genom en skrivelse till justitieministern med vissa förslag.

Justitiekanslern beslöt den 18 september 2008 att följa upp det tidigare projektet med en förnyad utredning (det här ärendet). Utredningen har benämnts Rättsäkerhetsprojekt 2.

Projektet skulle bedrivas i enlighet med en plan som fogades till beslutet. Inriktningen var att det skulle avslutas senast vid utgången av år 2010. Med anledning av personbyte på justitiekanslersposten beslöts dock att projektet skulle avslutas i förtid.

Med anledning av den förkortade projekttiden har arbetet blivit mindre omfattande än planerat. Det har koncentrerats kring bevisprövningsfrågor, dels från ett i huvudsak teoretiskt perspektiv, dels utifrån en studie av domar i narkotikamål och en annan studie av mål där resning har beviljats. Med anledning av den diskussion som förekom efter Felaktigt dömda har gruppen också särskilt övervägt frågan vilken tillsyn över dömandet som kan och bör förekomma. Vidare har vissa beteendevetenskapliga frågor som behöver beaktas vid domstolarnas bevisvärdering undersökts.

Projektgruppens arbete och förslag presenteras i rapporten ”Rättssäkerheten i brottmål”, som har färdigställts denna dag. Den kommer nu att lämnas för tryckning och beräknas komma ut i tryckt skick i mitten av december.

Ett lagförslag i rapporten riktas till Justitiedepartementet, som också berörs av undersökningarna och flera av de överväganden som görs. Ett par förslag, undersökningarna och ett antal överväganden rör vidare Domstolsverket. Departementet och verket ska därför tillställas detta beslut och rapporten. 

I ett särskilt tillsynsärende tar Justitiekanslern upp frågan om anmälan till Statens ansvarsnämnd av två domare i Svea hovrätt.