JK 6776-16-80

Betänkandet Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:71)

Justitiekanslern ska vaka över tryck- och yttrandefriheten samt värna inte­gri­teten och rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. I Justitiekans­lerns uppdrag ingår även att bevaka statens rätt och att medverka till att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet.

Genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet och de över­väg­an­den som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitie­kanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har att beakta.

Med dessa utgångspunkter har Justitiekanslern följande synpunkter på för­slag­en.

Enligt utredningens förslag ska 5 kap. 8 § tredje stycket vallagen (2005:837) ändras så att utlandsröstkort vid extra val och omval ska skickas till väljarna så snart det är möjligt sedan det har beslutats när valet ska hållas. Den föreslagna ändringen syftar till att effektivisera förfarandet vid omval. Det kan dock diskuteras om tidpunkten då utlandsröstkorten ska skickas är tillräckligt precist uttryckt i den föreslagna bestämmelsen för att säkerställa att röstkorten kommer fram i tid.