JK 691-07-40

Initiativärende med anledning av en polismyndighets hantering av en beslagtagen sedel

Justitiekanslerns beslut 

Justitiekanslern gör vissa uttalanden men vidtar inte några ytterligare åtgärder i ärendet. 

Bakgrund

Den 6 augusti 2008 fattade Justitiekanslern beslut i ett ärende där en privatperson hade framställt ett ersättningsanspråk med anledning av att Polismyndigheten i Östergötland (polismyndigheten) hade tagit två USD 100-sedlar i beslag. 

Av utredningen i ärendet framgick att sedlarna hade skickats till Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) för undersökning. Vid SKL:s undersökning framkom att en av sedlarna var falsk medan den andra sedeln var äkta. SKL sände därefter den äkta sedeln åter till polismyndigheten med undersökningsresultatet antecknat i ett bifogat utlåtande. Enligt vad polismyndigheten uppgav inför Justitiekanslern kom sedeln sedan att förstöras av misstag genom att den kördes i papperstuggen. 

Förundersökningsledaren i det aktuella fallet angav härvid som orsak till att sedeln kom att förstöras att han hade läst fel i utlåtandet från SKL, varvid han först hade gjort en notering om att sedeln skulle förstöras och därefter kört den i papperstuggen. 

Sedan Justitiekanslern gått igenom handlingarna i ärendet – bl.a. SKL:s utlåtande – och därvid inte funnit förundersökningsledarens förklaring till misstaget tillfredsställande, ansåg Justitiekanslern det vara angeläget att från polismyndigheten inhämta en mer klargörande redogörelse för hur den äkta sedeln kunde komma att förstöras. Justitiekanslern uttalade i samband härmed bl.a. följande. 

”Hanteringen av beslagtaget gods måste ske på ett sätt som inger förtroende. Det gäller inte minst egendom som har ett ekonomiskt värde. Om sådan egendom förstörs av misstag utan att kunna spåras, kan allmänheten lätt misstänka att någon hos polisen har tagit hand om den för egen räkning. Det är därför mycket angeläget att sådana misstag undviks och – om de ändå sker – det lämnas en hållbar förklaring.” 

Polismyndighetens yttrande

Polismyndigheten i Östergötland har inkommit till Justitiekanslern med ett yttrande. Den aktuelle förundersökningsledaren har i yttrandet bl.a. redogjort för de rutiner som gäller i hanteringen av beslagtagna sedlar. Han har även åter anfört vad han tidigare har uppgett om orsaken till att sedeln förstördes, nämligen att han läste fel i utlåtandet från SKL och därigenom fick uppfattningen att den äkta sedeln var falsk. För att undvika dylika misstag i framtiden har han vidare uppgett att han fortsättningsvis inte själv ska förstöra falska sedlar, utan i stället med ett skriftligt beslut överlämna detta moment åt någon annan person att utföra. 

Justitiekanslern kan konstatera att Polismyndigheten i Östergötland på grund av händelsen med den förstörda sedeln har ändrat sina rutiner i hanteringen av beslagtagna sedlar på det sätt som har framgått ovan. Justitiekanslern utgår härvid från att polismyndigheten säkerställer att de nya rutinerna verkligen tillämpas. Justitiekanslern vill i detta sammanhang även understryka att vikten av tydliga och förtroendeingivande rutiner gör sig gällande inte bara vid hanteringen av sedlar utan också vid hanteringen av annat beslagtaget gods med ett ekonomiskt värde. 

Med detta avslutar Justitiekanslern för sin del ärendet och vidtar alltså inga ytterligare åtgärder med anledning av det inträffade.