JK 6997-10-40

Anspråk på skadestånd av staten med anledning av handläggningen av ett ärende om burskap hos en kommun

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern avböjer att reglera SP:s anspråk på ersättning av staten och avslår hennes begäran om ersättning för ombudskostnader.

Justitiekanslern vidtar i övrigt inte någon åtgärd i ärendet.

SP har i en skrivelse jämte bilagor till Justitiekanslern den 2 november 2010 begärt ersättning av staten för ideell skada med 12 000 kr och för ombudskostnader med 5 178 kr.

Som det får uppfattas har SP som stöd för anspråket i korthet åberopat bl.a. följande. Hon lämnade den 10 februari 2008 in en ansökan om burskap till Norrköpings kommun. Kommunen remitterade hennes ansökan till den ideella föreningen Det Hantverkande Borgerskapet för yttrande. Enligt kommunens diarium har något remissvar ännu inte inkommit till kommunen. SP har vid flera tillfällen förgäves tillskrivit kommunen om handläggningen av ärendet. Eftersom Norrköpings kommun ännu inte har meddelat något beslut i ärendet har SP indirekt betagits rätten att inom skälig tid få sin sak prövad i domstol enligt artikel 6 i Europakonventionen.

SP har vidare anfört att om Justitiekanslern skulle finna att staten inte är skyldig att utge någon ersättning till henne, bör Justitiekanslern inom ramen för sin tillsynsverksamhet kritisera Norrköpings kommun för långsam handläggning av burskapsärendet.

Skadestånd

Vid överträdelse av Europakonventionen i verksamhet som en kommun svarar för har kommunen ansetts kunna åläggas att betala skadestånd även utan särskilt lagstöd i den mån det behövs för att Sverige ska uppfylla sina förpliktelser enligt konventionen (se NJA 2009 s. 463).

Justitiekanslern handlägger i vissa fall skadeståndsanspråk som riktas mot staten. Däremot är det inte en uppgift för Justitiekanslern att pröva skadeståndsanspråk som grundas på ett påstående om att en kommun har gjort sig skyldig till en överträdelse av Europakonventionen. SP:s skadeståndskrav, som grundar sig på ett påstående om att Norrköpings kommun har gjort sig skyldig till en sådan överträdelse, föranleder alltså inte någon åtgärd från Justitiekanslerns sida. Den som har ett anspråk mot en kommun är hänvisad till att vända sig dit med sitt krav eller att väcka talan mot kommunen vid allmän domstol.

Tillsyn

SP har tidigare till Riksdagens ombudsmän (JO) och Justitiekanslern framfört klagomål mot Norrköpings kommuns handläggning av burskapsärendet. Klagomålen har inte föranlett någon åtgärd från JO:s eller Justitiekanslerns sida (JO:s ärende med dnr 6491-2008 och Justitiekanslerns ärende med dnr 881-09-21). 

Eftersom Justitiekanslern avböjer att reglera SP:s ersättningsanspråk mot staten har Justitiekanslern inte funnit skäl att utreda om Norrköpings kommun med anledning av handläggningen av SP:s ansökan om burskap har gjort sig skyldig till överträdelse av Europakonventionen. Vad SP har anfört i denna del föranleder alltså inte heller nu någon åtgärd från Justitiekanslerns sida.  

Ombudskostnader

Eftersom Justitiekanslern avböjer att reglera skadeståndsanspråket och i övrigt inte vidtar någon åtgärd i ärendet saknas det förutsättningar att tillerkänna SP ersättning för ombudskostnader. SP:s begäran om ersättning för ombudskostnader ska således avslås.