JK 7389-14-80

Remissvar över departementspromemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30)

Departementets diarienummer Ju2014/5172/L4

Departementets diarienummer Ju2014/5172/L4

I promemorian påvisas att det finns ett behov av att underlätta utbyte av information mellan myndigheter i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka grov organiserad brottslighet. Jag instämmer i bedömningen att en lag om uppgiftsskyldighet vid grov organiserad brottslighet bör införas.

Av promemorian framgår att EU:s och FN:s definitioner av grov organiserad brottslighet bl.a. tar sikte på personer som handlar i samförstånd i syfte att begå ett eller flera brott som kan föranleda fyra års fängelse eller mer. I författningskommentaren till den föreslagna lagen anges vidare att med brottslighet av allvarlig karaktär avses brottsliga gärningar som har ett högt straffvärde och att en utgångspunkt är att det ska vara fråga om brott för vilket det är föreskrivet fängelse sex månader eller därutöver.

Som påpekas i promemorian finns det inte någon legaldefinition av be­greppet grov organiserad brottslighet. Det är därför nödvändigt att den föreslagna lagens tillämpningsområde tydligt definieras i lagtexten. Ur ett integritetsperspektiv är det också viktigt att informationsutbyte av aktuellt slag endast tillåts för att beivra särskilt allvarlig och samhällsskadlig brottslighet. Jag anser därför att det i lagtexten tydligare bör anges vad som krävs för att det ska anses röra sig om brottslighet av allvarlig karaktär. Det bör även i lagen införas en definition, eller i vart fall en exempli­fiering, av vad som avses med brottslighet av omfattande karaktär (jfr FN:s och EU:s defini­tioner av organiserad brottslighet). 

Utifrån de utgångspunkter som Justitiekanslern främst har att beakta har jag inte i övrigt några synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian.