JK 7463-09-40

Ett domstolsförfarande angående ändring av traktnamn har inte ansetts gälla klagandens civila rättigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern avslår RT:s anspråk.

Anspråket

RT har begärt en skälig ersättning av staten för ideell skada. Han har som grund för anspråket anfört att handläggningstiden i ett mål angående ändring av stavning av traktnamn har varit oskäligt lång och att hans rätt till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 i Europakonventionen därmed har åsidosatts.

Utredningen

Justitiekanslern har inhämtat yttrande från Reger­ings­rätten. I yttrandet anges sammanfattningsvis följande. Är­en­dets sam­man­lagda handläggningstid var tre år och sju mån­ader, varav två år i Regeringsrätten. För att ett förfarande ska anses gälla en civil rättighet krävs att förfarandet direkt påverkar privata rättigheter. Vid den bedömningen ska hänsyn inte tas till effekter som är alltför avlägsna eller indirekta. Regeringsrätten ifrågasätter att ett förfarande angående ändring av traktnamn gäller en civil rättighet i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen.

Enligt artikel 6.1 i Europakonventionen har var och en vid prövningen av hans eller hennes civila rättigheter och skyldigheter eller vid en anklagelse mot honom eller henne för brott rätt till domstolsprövning inom skä­lig tid.

Justitiekanslern instämmer i Regeringsrättens bedömning att förfarandet angående ändring av traktnamn inte kan anses ha gällt RT:s civila rättigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen.

Eftersom artikel 6.1 i konventionen inte har varit tillämplig på tvisten ska RT:s anspråk avslås.