JK 8012-09-40

Ett förfarande angående avställning av fordon har inte ansetts innefatta en prövning som var avgörande för klagandens civila rättigheter och skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern avslår KT:s anspråk.

Anspråket

KT har begärt ersättning av staten för ideell skada med 21 500 kr. Han har som grund för anspråket anfört att handläggningstiden i ett mål angående avställning av fordon har varit oskäligt lång och att hans rätt till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 i Europakonventionen därmed har åsidosatts.  

Utredningen

Justitiekanslern har inhämtat yttrande från Reger­ings­rätten. Av yttrandet och de bifogade handlingarna framgår sammanfattningsvis följande. Frågan i mål­et var från vilket datum KT:s fordon skulle anses avställt en­ligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, den 30 juni eller den 2 juli 2001. KT anförde att han med början den 30 juni 2001 per telefon hade gjort flera försök att avställa fordonet men när detta misslyckats per telefax den 2 juli meddelat Vägverket att fordonet skulle avställas från den 30 juni. Vägverket beslutade den 12 september 2001 att fordonet skulle avställas från den 2 juli 2001 med motiveringen att en fullständig anmälan om avställning hade inkommit till Vägverket först detta datum genom telefaxet. Efter att KT överklagat av­slog Länsrätten i Örebro län i dom den 5 februari 2002 hans yrkande att fordonet skulle avställas från den 30 juni. KT:s yrkande att han skull befrias från fordonsskatt för juli 2001 av­visades av länsrätten med hänvisning till att den frågan inte hade prövats genom det överklagade beslutet; den prövningen ankom i stället på Skattemyndigheten i Örebro. Kammarrätten i Jönköping beslutade den 26 mars 2002 att inte meddela pröv­ningstillstånd. KT överklagade till Regeringsrätten. Handlägg­ningstiden i Regeringsrätten var två år och tre månader. Målet låg utan åt­gärd i Regeringsrätten under två år och två månader innan Regeringsrätten den 2 juli 2004 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Ärendets sammanlagda handläggningstid var två år och tio månader. Målet var inte av komplex karaktär och KT:s eget handlande bidrog inte till att förlänga handläggningstiden. Enligt Regeringsrätten kan det ifrågasättas om en prövning av vilken dag som ett fordon har ställts av gäller en tvist om civila rättigheter och skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Då frågan kan ha viss betydelse för fordonsägarens rättigheter och skyldigheter i övrigt, t.ex. skyldighet att betala fordonsskatt, ligger det dock nära till hands att förutsätta att så är fallet. Det kan enligt Regeringsrätten dock ifrågasättas om ovissheten om vid vilken tidpunkt fordonet skulle avställas, som endast rörde tre dagar, har kommit att drabba KT i sådan beaktansvärd utsträckning att handläggningstiden kan anses innefatta ett åsidosättande av rätt­en till rättegång inom skälig tid.

KT har yttrat sig över vad Regeringsrätten har anfört. Han har därvid bl.a. begärt att han ska beviljas resning och befrias från fordonsskatt för juli 2001 eftersom han inte brukade fordonet under denna tid då han själv ansåg att fordonet skulle ställas av från den 30 juni.

Enligt artikel 6.1 i Europakonventionen har var och en vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller vid en anklagelse om brott rätt till domstolsprövning inom skä­lig tid.

Det här aktuella förfarandet innefattar inte någon prövning av en anklagelse för brott. I fråga om prövningen civila rättigheter och skyldigheter krävs, för att artikel 6.1 i konventionen ska vara tillämplig på förfarandet, att utgången av förfarandet är avgörande för rättigheter eller skyldigheter som kan anses vara av privat natur. Vid den bedöm­­­ningen tas inte hänsyn till indirekta eller avlägsna effekter som pröv­­­­­ningen kan medföra.

KT har i detta fall främst hänvisat till att han blev tvungen att betala fordonsskatt för juli månad 2001 trots att han inte brukade fordonet under denna tid. Frågan om skattskyldigheten har emel­lertid inte prövats i ärendet om avställning och skattskyldigheten som sådan är dessutom inte att anse som en civil skyldighet Europakonventionens mening. Justitiekanslern bedömer mot denna bakgrund att ärendet angående vid vilken tidpunkt fordonet skulle avställas inte innefattade en prövning som var avgörande för KT:s civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i konventionen. Eftersom artikel 6.1 i konventionen inte har varit tillämplig på förfarandet ska KT:s anspråk avslås.

Justitiekanslern är inte behörig att ta ställning till frågor om resning och fordonsskatt. KT:s begäran i dessa delar leder därför inte till någon åtgärd från Justitiekanslerns sida.