JK 8166-11-80

Remissyttrande över departementspromemorian Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (Ds 2011:4)

(Justitiedepartementets diarienummer Ju2011/8745/L4)

(Justitiedepartementets diarienummer Ju2011/8745/L4)

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväganden som görs i den har skett från de synpunkter som Justitiekanslern främst har att beakta.

Justitiekanslern kan sammantaget konstatera att det förslag som nu lämnas såvitt gäller Säkerhetspolisen stämmer väl överens med den uppfattning som Justitiekanslern framförde till Justitiedepartementet den 30 september 2009, efter att ha deltagit i en hearing angående betänkandet Signalspaning för polisiära behov (SOU 2009:66). När det gäller Rikskriminalpolisen framförde Justitiekanslern då uppfattningen att denna torde kunna bli tillräckligt väl tillgodosedd med en ren s.k. delgivningslösning. I den nu framlagda promemorian redovisas visst tillkommande material avseende Rikskriminalpolisens behov av att få tillgång till uppgifter som har inhämtats genom signalspaning (se s. 36). Justitiekanslern gör ingen annan bedömning i fråga om Rikskriminalpolisens behov än den som framförs i promemorian. På s. 40 i promemorian konstateras att delgivning av information som inhämtats efter inriktning från andra, på sätt som kan ske idag, inte är tillräckligt. Justitiekanslern hade för att kunna ta ställning till förslaget i denna del önskat en utförligare redogörelse för de överväganden som ligger till grund för denna bedömning.

Säkerhetspolisen

Rikskriminalpolisen

Justitiekanslern vill i sammanhanget betona vikten av att den aktuella lagstiftningen och förändringar i denna fortlöpande följs upp särskilt med avseende på skyddet för den personliga integriteten och negativa återverkningar på massmedieområdet (se för det sistnämnda bl.a. Justitiekanslerns yttrande den 27 februari 2009 över promemorian Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning [Ds 2009:1]). En sådan uppföljning kan ske inom ramen för den tillsynsverksamhet som Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten bedriver. Justitiekanslern välkomnar även – såvitt gäller integritetsskyddet – inrättandet av den parlamentariska integritetskommission som omfattas av regeringens ramöverenskommelse med Socialdemokraterna om Polisens tillgång till signalspaning.

De övriga överväganden och förslag som redovisas i promemorian föranleder inte några erinringar.