JK 8476-07-21

Klagomål mot polisen med anledning av ett omhändertagande m.m.

Justitiekanslerns beslut 

Justitiekanslern finner inte anledning att kritisera Polismyndigheten i Västra Götaland för de åtgärder som Polisen vidtog i samband med ett omhändertagande av en person. 

En person har i en anmälan hit begärt att Justitiekanslern ska granska vissa av Polisens arbetsmetoder i förhållande till den s.k. ”bikerkulturen”. Justitiekanslern har begärt att Polismyndigheten i Västra Götaland (polismyndigheten) ska yttra sig över anmälan i den del som avser ett påstående om att Polisen i Göteborg har tvingat en person att åka med piketen med en heltäckande huva på huvudet. Justitiekanslern har inte vidtagit någon åtgärd med anledning av vad som i övrigt har framkommit i anmälan. 

I yttrandet hit har polismyndigheten anfört bl.a. följande. Omhändertagandet av AJ hade stöd i lag. I samband med omhändertagandet och då AJ skulle föras in i tjänstebilen uppgav denne att han skulle spotta polispersonalen i ansiktet varvid personalen drog ner den mössa som han hade på sig över ansiktet för att förhindra detta. Polismyndigheten har anfört att det ur ordnings- och säkerhetssynpunkt får anses försvarligt att mössan drogs ned över AJ:s ansikte under transporten. 

Enligt 8 § polislagen (1984:387) ska en polisman som med laga stöd gör ett ingripande göra detta på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Det är naturligtvis viktigt att Polisens ingripanden mot enskilda sker på ett rättssäkert och i övrigt korrekt sätt. 

Vad gäller Polisens agerande i det nu aktuella ärendet gör jag följande överväganden. 

Polisen har förklarat varför man drog ned mössan på AJ. Det har inte framkommit något som medför att jag har anledning att sätta i fråga de uppgifter som polismyndigheten har lämnat i detta avseende. Polisens agerande får mot bakgrund av vad som har kommit fram i ärendet anses ha varit försvarligt. Vid sådant förhållande finns det inte anledning för mig att kritisera polismyndigheten för hur ingripandet mot AJ skedde. Ärendet avslutas med dessa uttalanden.