JO dnr 1027-2008

Kritik mot Regeringsrätten för att frågan om prövningstillstånd avgjorts innan tidsfrist för komplettering av överklagande löpt ut

I en anmälan till JO klagade AA på Regeringsrätten angående handläggningen av ett mål om bostadsanpassningsbidrag. Klagomålen gällde att Regeringsrätten hade avgjort frågan om prövningstillstånd innan tidsfristen för komplettering av överklagandet i målet löpt ut.

JO lånade inledningsvis in Regeringsrättens akt i mål nr 5965-07.

Regeringsrätten anmodades därefter att inkomma med utredning och yttrande över vad som hade framförts i AA:s anmälan till JO. I yttrande anförde kanslichefen BB följande.

AA:s m.fl. överklagande av Kammarrätten i Göteborgs beslut den 29 augusti 2007 i mål nr 3613-07 att inte meddela prövningstillstånd i mål om bostadsanpassningsbidrag inkom till Regeringsrätten den 4 oktober 2007 (mål nr 5965-07). Den 12 oktober 2007 inkom AA m.fl. med komplettering i målet. AA m.fl. inkom därefter den 22 november 2007 med ytterligare skrivelse och kompletteringar. De yrkade att Regeringsrätten skulle inhämta sakkunnigutlåtande i målet. I beslut den 16 januari 2008 avslog Regeringsrätten yrkandet om sakkunnigutlåtande och förelade AA m.fl. att senast den 25 februari 2008 anföra vad de ytterligare önskade åberopa som grund för att prövningstillstånd skulle meddelas. Den 6 februari 2008 inkommer AA m.fl. med komplettering i målet och anför att de önskar få bifogad bilaga med som ytterligare grund för att erhålla prövningstillstånd. Regeringsrätten avgör därefter målet slutligt den 7 februari 2008.

Regeringsrätten har som huvudregel att en frist att yttra sig eller att inkomma med kompletteringar ska ha gått ut innan ett mål avgörs. Om det framstår, av skrivelse eller av kompletteringar som part kommit in med innan fristens utgång, som om parten slutfört sin talan kan målet dock komma att avgöras trots att fristen inte gått ut. Detta för att tillgodose kraven på ett snabbt avgörande.

Utifrån den skrivelse och de kompletteringar som AA m.fl. kom in med den 6 februari 2008 gjordes bedömningen att ytterligare kompletteringar inte var att påräkna och att målet därmed var klart för avgörande.

AA kommenterade remissvaret.

I ett beslut den 25 mars 2009 anförde JO André följande.

Regeringsrätten har således avgjort målet utan att avvakta utgången av den tidsfrist som hade angetts för komplettering av överklagandet.

För att ett mål ska få avgöras innan tiden för komplettering av ett överklagande har gått ut krävs att det av omständigheterna klart framgår att klaganden slutfört sin talan (se bl.a. JO:s ämbetsberättelse 2001/02 s. 174 och Regeringsrättens beslut den 1 december 2008 i mål nr 4906-07).

Enligt min mening kan det inte anses ha varit uppenbart att klagandena genom den komplettering som kom in till Regeringsrätten den 6 februari 2008 avsåg att slutföra sin talan. Regeringsrätten borde därför antingen ha utrett om någon ytterligare komplettering var att vänta eller ha avvaktat tidsfristens utgång innan frågan om prövningstillstånd avgjordes. Jag är således kritisk till Regeringsrättens handläggning.

Ärendet avslutas.