JO dnr 103-2010

Kritik mot Fiskeriverket för att beslut har fattats i ett ärende innan tidsfristen för yttrande har löpt ut

Hans E. anmälde i en skrivelse att Fiskeriverket hade fattat beslut i ett ärende trots att hans tidsfrist för att inkomma med yttrande inte hade löpt ut. I anmälan uppgavs i huvudsak följande.

Hans E. underrättades den 14 december 2009 av Fiskeriverket om en påstådd regelöverträdelse och gavs möjlighet att inkomma med yttrande med anledning av underrättelsen senast den 7 januari 2010. Den 16 december 2009 var han per telefon i kontakt med Fiskeriverkets handläggare. Denne frågade då om samtalet var att anse som hans yttrande i ärendet, en fråga som han inte besvarade. Den 21 december 2009 skickade han in ett skriftligt yttrande till Fiskeriverket. Kort härefter erhöll han ett beslut från Fiskeriverket daterat den 18 december 2009.

I anmälan görs gällande att Fiskeriverket förfarit felaktigt då verket beslutade i ärendet innan tidsfristen för yttrande löpt ut. Till följd av detta har verket inte haft möjlighet att beakta Hans E:s synpunkter.

JO begärde in och granskade Fiskeriverkets akt (dnr. 40-25-09-676). Härefter remitterades anmälan till Fiskeriverket för utredning och yttrande. I sitt remissvar anförde Fiskeriverket, genom enhetschefen Bo Wallin, följande.

Vid en administrativ kontroll den 9 december 2009 granskade Fiskeriverket loggblad med nr 1432806. Vid denna kontroll kunde konstateras att klockslag för när redskapet sattes i vatten saknades. Uppgiften skall finnas dokumenterad enligt Fiskeriverkets föreskrifter ( 2004:25 ) om resurstillträde och kontroll på fiskets område 6 kap 8 §.

Hans E. underrättades därför den, 14 december 2009, om att Fiskeriverket övervägde att påföra honom en sanktionsavgift om 2 000 kr. Innan beslut fattades i ärendet hade han möjlighet att senast den 7 januari inkomma med yttrande.

Den 16 december 2009 yttrade Hans E. sig per telefon till handläggaren i ärendet. Vid förfrågan från handläggaren i ärendet om han även hade tänkt komma in med ett skriftligt yttrande svarade han nej. Ärendet överlämnades därför till föredragande i

Enligt Fiskeriverkets mening har Verket i högsta grad beaktat vad Hans E. har anfört i detta ärende.

Hans E. kommenterade remissvaret, varvid han bl.a. gjorde gällande att Fiskeriverkets uppgift, att han vid telefonsamtalet den 16 december 2009 svarade att han inte skulle inkomma med något skriftligt yttrande, är felaktig.

Av utredningen framgår att Fiskeriverket fattade beslut i ärendet innan Hans E:s tidsfrist för att inkomma med yttrande löpt ut. Denna problematik har aktualiserats i flera tidigare ärenden hos JO, se bl.a. JO 2001/02 s. 347 och 2004/05 s. 297, jfr också 2001/02 s. 174. Av besluten i dessa ärenden framgår att en myndighet bör iaktta försiktighet när det gäller att fatta beslut innan en utsatt frist har löpt ut. Endast om den enskilde har yttrat sig och det av omständigheterna framgår att han eller hon inte har för avsikt att komplettera sitt yttrande behöver kommuniceringstidens utgång inte avvaktas.

I ärendet är ostridigt att Hans E. vid ett telefonsamtal med Fiskeriverkets handläggare den 16 december 2009 tillfrågades om han, utöver de uppgifter han då lämnade, avsåg att inkomma med ett yttrande. Enligt verket har han besvarat denna fråga nekande, medan han själv uppgett att han inte besvarade den. Telefonsamtalet dokumenterades av Fiskeriverket genom en tjänsteanteckning. Av denna framgår inte att Hans E:s uppgett att samtalet var hans slutliga yttrande i ärendet.

Även om den nu uppkomna situationen hade kunnat undvikas om Hans E. lämnat ett tydligt besked på handläggarens fråga, har det ålegat Fiskeriverket att, då beslut fattades innan tidsfristen löpt ut, förvissa sig om att han inte avsåg att inkomma med något ytterligare yttrande. Om verket uppfattade det som att Hans E. vid telefonsamtalet uppgav att han genom detta avgivit sitt slutliga yttrande i ärendet borde denna uppfattning ha dokumenterats. För dessa brister kan Fiskeriverket inte undgå kritik.