JO dnr 1084-2008

Anmälan mot Skatteverket angående handläggningen av överklaganden

I en skrivelse till JO anmälde AA Skatteverket. Han framförde, som anmälan uppfattades, att verket inte hade handlagt två överklagandeskrifter som han gett in. Till anmälan fogade han kopior av handlingar.

Efter remiss anförde Skatteverket, skattedirektören BB, i ett yttrande den 26 maj 2008 bl.a. följande.

AA har till sin anmälan bifogat två dokument.

Dokumentet ”Underrättelse 16.3.2007” avser ett överklagande av taxeringen för taxeringsåret 2003.

Dokumentet ”Skrivelse 12.1.2007” avser ett överklagande av ett beslut om anstånd avseende skatt för taxeringsåret 2003.

Den 27 september 2004 meddelade Skatteverket (Skattekontor 2 Västerås) beslut om anstånd med betalning av skatt för AA, varvid han medgavs anstånd i avvaktan på verkets omprövning av hans taxering 2003.

Den 15 mars 2005 meddelade Skatteverket (Skattekontoret i Eskilstuna) omprövningsbeslut i taxeringsärendet.

Vid årsskiftet 2004/2005 fick en ändrad folkbokföring till följd att beskattningsfrågorna avseende AA flyttades till en annan region.

Den 8 september 2005 sände Skatteverket (Skattekontor 2 Örebro) ett meddelande till AA om att anståndet upphörde att gälla med anledning av omprövningsbeslutet.

AA gav därefter in en skrivelse till Skatteverket där han överklagade verkets meddelande om att anståndet upphört. I skrivelsen anförde AA bl.a. att Skatteverket Örebro inte hade beslutanderätt i ärendet.

I beslut den 14 december 2005 avvisade Länsrätten i Örebro län överklagandet. Som skäl anförde domstolen att det meddelande som Skatteverket sänt ut den 8 september 2005, om att anståndet upphört att gälla, inte var överklagbart.

AA överklagade beslutet till Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten fastställde länsrättens beslut.

Den 18 januari 2007 inkom AA till Skatteverket med ett överklagande (”Skrivelse 12.1.2007”). Det diarienummer som anges i skrivelsen avser det anstånd som

Den 30 mars 2008 beslutade Skatteverket att avvisa överklagandet, med motivering att det hade kommit in för sent.

Den 19 mars 2007 har Skatteverket från Länsrätten i Örebro län fått ett av AA till länsrätten ingivet överklagande av 2003 års taxering (vilket beskrivs i ”Underrättelse 16.3.2007”). Överklagandet hade alltså getts in till länsrätten och inte till Skatteverket. Obligatoriskt omprövningsbeslut fattades den 2 april 2008 av Skatteverket. Därefter lämnades överklagandet över till länsrätten.

Tiden mellan det att skrivelserna i de två ärendena kommit in och den tidpunkt då beslut i respektive ärende togs är något över ett år i båda fallen. Det har inte framkommit något avseende de två ärendena som gett skäl till en så lång handläggningstid.

Skatteverket har sedan 2004 närmare 100 ärenden diarieförda avseende AA. För närvarande är fyra ärenden öppna i Regeringsrätten. Vid Länsrätten i Örebro pågår just nu ca 15 processer inom olika områden.

Mängden av ärenden, antalet skrivelser, svårighetsgraden i vissa resta frågor och att skrivelser ställts till olika kontor har medför stora svårigheter för myndigheten och har tagit mycket resurser i anspråk. AA har själv till myndigheten uttalat att hans mål är att göra det så svårt för myndigheten som möjligt.

Vad som angetts ovan om det stora antalet ärenden m.m. kan till del förklara varför handläggningstiden i vissa ärenden kan ha blivit lång även om ärendet i sig inte motiverat detta. Även så får det konstateras att handläggningstiden i de två angivna ärendena varit för lång.

Skattekontoret har numera organiserat arbetet med AA:s ärenden för att på bästa och effektivaste sätt kunna hantera dessa.

AA kommenterade remissvaret samt framförde ytterligare klagomål m.m.

Utredningen visar att Skatteverkets handläggningstid i de aktuella överklagandeärendena varit alltför lång. Verket har därigenom brustit i handläggningen.

Vad AA har anfört i övrigt föranleder inte någon åtgärd eller något uttalande från JO:s sida.

Ärendet avslutas.