JO dnr 1237-2007

Anmälan mot Skatteverket, Västra regionen, om dröjsmål att fatta beslut i ett ärende om överflyttning av taxeringsärenden

I en anmälan, som kom in till JO den 19 mars 2007, klagade AA på att Skatteverket, Västra regionen, inte hade fattat något beslut i ett ärende om överflyttning av vissa taxeringsärenden. Han uppgav att Skatteverkets huvudkontor i ett beslut den 18 december 2006 hade överlämnat frågan om överflyttning – som han hade väckt redan 2005 – till Västra regionen för handläggning.

Skatteverket anmodades att yttra sig över det som AA hade framfört.

I ett remissvar den 4 maj 2007 anförde Skatteverket, genom skattedirektören BB vid huvudkontoret, bl.a. följande. (De i remissvaret omnämnda bilagorna har utelämnats här).

Skatteverket, huvudkontoret, har den 18 december 2006 beslutat (bilaga 1) att AA:s begäran inte föranledde någon åtgärd från Skatteverkets huvudkontor samt redovisat att frågan om överflyttning av ärenden från ett skattekontor till ett annat skulle överlämnas till Skatteverket, Västra regionen.

AA har i en skrivelse daterad den 15 mars 2007 hemställt att JO granskar berörd regionskattechefs handläggning av det ärende om jäv som överflyttats till regionen genom huvudkontorets ovan angivna beslut. Den i detta ärende aktuella frågan är således hanteringen efter den 18 december 2006.

Det kan i sammanhanget påpekas att det beslut som Skatteverket, huvudkontoret, fattade den 18 december 2006 inte innebar ett överlämnande av fråga om prövning av påstådd jäv. Den frågan var redan aktualiserad hos regionen. Det som överlämnats var enbart frågan om eventuell överflyttning av ärenden inom regionen.

Av bifogat yttrande (bilaga 2) inhämtat från Skatteverket, Västra regionen, framgår att frågan om överföring av de aktuella ärendena har beretts hos myndigheten sedan i januari 2007. Beslut om överflyttning till skattekontor 1 i Göteborg har fattats den 13 april 2007. Regionen har anfört att det tagit viss tid att engagera rätt personer vid det nya skattekontoret och att planera in arbetet med att ta över alla ärenden.

Skatteverket, huvudkontoret, har uppfattningen att handläggningen av den aktuella frågan inte ger skäl till kritik mot myndigheten eller någon enskild tjänsteman inom myndigheten.

I det aktuella fallet har Skatteverket utifrån sina överväganden valt att överföra ärendena till annat kontor. Skatteverket anser inte att handläggningstiden för detta har varit för lång.

AA gavs tillfälle att yttra sig över remissvaret. Han har inkommit med ytterligare skrivelser i ärendet.

Den nu aktuella saken tog sin början i augusti 2005 när AA i en skrivelse till Skatteverkets generaldirektör begärde att vissa taxeringsärenden skulle flyttas över till en annan region för handläggning. Jag har i ett annat beslut denna dag (dnr 3807-2006) funnit skäl att kritisera hanteringen av denna skrivelse, främst mot bakgrund av att det kom att dröja drygt 15 månader innan den föranledde någon åtgärd. Huvudkontoret fann då, i ett beslut den 18 december 2006, att AA:s begäran om överlämnande rätteligen skulle handläggas av Västra regionen. Det kom sedan att dröja ytterligare fem månader, till den 13 april 2007, innan Region Väst fattade beslut i frågan om överflyttning. Det var enligt min mening en alltför lång tid. När ärendet överlämnades till regionen borde det enligt min mening ha prioriterats. Regionen förtjänar således kritik för att den inte avgjorde ärendet tidigare.

Ärendet avslutas.