JO dnr 1472-2008

Anmälan mot Arbetsförmedlingen angående felaktig underrättelse om karenstid efter återkallelse av anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program

I en anmälan som kom in till JO den 13 mars 2008 klagade AA på Arbetsförmedlingen. Klagomålen gällde handläggningen i samband med att Arbetsförmedlingen beslutade att återkalla en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin. I anmälan med bilagor anförde hon i huvudsak följande.

Den 25 september 2007 anvisades hon plats inom jobb- och utvecklingsgarantin och den 30 oktober 2007 fick hon en praktikplats på en skola. Den 10 december 2007 ringde hon till sin handläggare hos Arbetsförmedlingen och förklarade att hon tänkte lämna praktikplatsen. Hon ansåg bl.a. att arbetsplatsen inte erbjöd någon lämplig praktik eftersom det inte fanns någon handledare. Dagen därpå beslutade Arbetsförmedlingen att återkalla anvisningen till jobb- och utvecklingsgarantin. I samband därmed fick hon information om att det för henne gällde en karenstid om fem månader.

Muntliga upplysningar hämtades in från Arbetsförmedlingen den 4 och 5 maj 2008. Sektionschefen BB och handläggaren CC uppgav i huvudsak följande. Det har lämnats en felaktig upplysning till AA i fråga om "karenstid". I hennes fall gäller inte någon karenstid om fem månader. I stället gäller vad som anges i 16 § förordningen ( 2007:414 ) om jobb- och utvecklingsgarantin. AA anmälde sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen den 12 december 2007, dvs. dagen efter beslutet om återkallelse.

Arbetsförmedlingen anmodades därefter att göra en utredning och yttra sig över AA:s anmälan. I remissvaret anförde Arbetsförmedlingen – genom verksjuristen DD – följande (bilagan utelämnas här).

[.]

Arbetsförmedlingens juridiska avdelning har begärt in underlag i ärendet från Arbetsförmedlingens lokalkontor i Mölndal. Av underlaget framgår hur Arbetsförmedlingskontoret har handlagt AA:s ärende. Förmedlingskontoret har bifogat en

Av 15 § förordningen ( 2007:414 ) om jobb- och utvecklingsgarantin skall en anvisning till programmet återkallas om den som anvisats avvisar någon insats inom programmet eller någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd, avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete utan godtagbara skäl eller inte redovisar sina jobbsökaraktiviteter, missköter sig eller stör verksamheten, uppfyller ett nytt arbetsvillkor eller om det i övrigt finns särskilda skäl för återkallelse.

Av 16 § samma förordning framgår att om en anvisning har återkallats med stöd av 15 § första stycket 1, får den enskilde på nytt anvisas till programmet om han eller hon anmält sig som sökande hos Arbetsförmedlingen inom 60 kalenderdagar efter återkallelsen och efter återkallelsen varit inskriven som arbetssökande under 45 dagar för vilka aktivitetsstöd skulle ha lämnats om återkallelsen inte gjorts.

Av Arbetsförmedlingens underlag framgår bl.a. följande. AA:s anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin återkallades på grund av att hon avvisat en insats inom programmet utan godtagbart skäl. I samband med detta fick hon olyckligtvis fel information om de karenstider som gäller vid återkallelse enligt bestämmelserna ovan. AA har dock fått information om från vilket datum karenstiden börjar löpa. Denna information fick hon den 27 december 2007.

Arbetsförmedlingen har i maj 2008 kallat AA till fortsatt planering men AA har inte kommit till bokat möte och inte heller hört av sig på annat sätt för att meddela förhinder. Arbetsförmedlingen har skickat en förfrågan om huruvida AA vill kvarstå som arbetssökande och även försökt få tag i henne per telefon, dock utan framgång. Inget svar har heller inkommit på den utskickade förfrågan, varför Arbetsförmedlingen, enligt gängse rutiner, har avaktualiserat AA den 16 juni 2008.

Av bestämmelserna i förordningen om jobb- och utvecklingsgarantin framgår hur ett ärende inom detta område ska handläggas hos Arbetsförmedlingen. Av den utredning som Arbetsförmedlingen har tillgång till framgår att AA har avvisat en lämplig åtgärd inom programmet utan godtagbart skäl och därmed inte följt den överenskommelse hon hade med Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingskontoret har haft grund för att återkalla AA:s anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin i enlighet med bestämmelsen i 15 § förordningen om jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen kan därför inte se att myndigheten i denna del skulle ha brustit i sin handläggning av AA:s ärende. Arbetsförmedlingen kan dock konstatera att AA har erhållit fel information om karenstiderna vilket givetvis är djupt beklagligt. Arbetsförmedlingskontoret har vidtagit åtgärder och sett över sina rutiner för att något sådant inte ska upprepas framöver (se bifogad tjänsteanteckning).

[.]

AA kommenterade remissvaret och begärde ersättning för viss inkomstförlust.

Av 15 § förordningen ( 2007:414 ) om jobb- och utvecklingsgarantin framgår att en anvisning till programmet ska återkallas bl.a. om den som anvisats avvisar någon insats inom programmet eller någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd, avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete utan godtagbara skäl eller inte redovisar sina jobbsökaraktiviteter. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

I 16 § första stycket förordningen om jobb- och utvecklingsgarantin föreskrivs att om en anvisning till programmet har återkallats enligt 15 § första stycket 1 får den enskilde på nytt anvisas till programmet om han eller hon har anmält sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen inom 60 kalenderdagar efter återkallelsen, och efter återkallelsen varit inskriven som arbetssökande hos den

Det har inte framkommit något skäl att ifrågasätta Arbetsförmedlingens beslut att återkalla AA:s anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin. Av utredningen framgår att AA – i samband med att hon underrättades om beslutet att återkalla anvisningen – fick felaktig information om hur lång tid som måste gå innan hon på nytt kan anvisas plats inom det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin. En sådan handläggning är inte godtagbar. Arbetsförmedlingen har medgett misstaget. Det kan också noteras att arbetsförmedlingskontoret har sett över sina rutiner för att samma slags misstag ska undvikas i framtiden. Mot den bakgrunden finns inte anledning att göra något ytterligare uttalande i den här delen.

Vad som i övrigt har kommit fram ger inte anledning till någon ytterligare åtgärd från JO:s sida. Upplysningsvis kan även nämnas att JO inte kan pröva frågor om skadestånd som någon drabbas av på grund av fel eller försummelse vid myndighetsutövning.