JO dnr 1681-2007

En arbetslöshetskassa har inte ansetts ha stöd för att i en kompletteringsbegäran kräva visst slags intyg som bevisning

AA klagade i en anmälan till JO på Arbetslöshetskassan Alfa (Alfa-kassan). Hon ifrågasatte bl.a. de frågor Alfa-kassan ställt i kompletteringsanmodanden. Hon ansåg att frågorna var för personliga.

Av handlingarna framgick att kassan hade anmodat AA att komplettera sin anmälan i olika avseenden, bl.a. enligt följande. ”Om … [sambons namn här utelämnat, JO:s anmärkning] är hemma med föräldrapenning måste du sända intyg om detta från försäkringskassan …”

Från kassan uppgavs att frågor om barnomsorgen hade ställts eftersom den måste vara ordnad för att ersättning skall kunna beviljas. Eftersom AA påstått att det var barnets far som skötte barnomsorgen måste AA styrka detta. Om fadern uppbar arbetslöshetsersättning kunde det ifrågasättas vem som tog hand om barnet.

I ett beslut den 19 oktober 2007 anförde JO Berggren följande.

Det kan i en utredning om rätten till arbetslöshetsersättning behöva inhämtas uppgifter som den sökande upplever som mycket personliga eller uppgifter som rör någon annan än den sökande. När sådana uppgifter inhämtas är det särskilt viktigt att kassan uttrycker sig och agerar sakligt.

Beträffande anmaningarna till AA att lämna kompletterande uppgifter vill jag särskilt lyfta fram den om intyget från Försäkringskassan. Syftet med begäran var att låta AA visa att barnomsorgen var ordnad.

Ett villkor för rätt till arbetslöshetsersättning är att den sökande är oförhindrad att åta sig arbete. En sökande med minderårigt barn är som regel förhindrad att åta sig arbete om barntillsyn saknas. Kassan kan därför behöva utreda om sökanden har barnomsorgen ordnad. En sådan utredning kan ske genom att kassan anmodar sökanden att komma in med handlingar som visar detta. Det finns emellertid i de aktuella författningarna inte något krav på ett visst slags intyg som bevisning. Enligt min mening borde kassan ha formulerat sin kompletteringsbegäran som en anmodan att inkomma med handlingar som styrkte påståendet om en ordnad

barnomsorg. Naturligtvis kan kassan i en sådan skrivelse ge exempel på handlingar som kan visa detta. Det saknas emellertid stöd för att, på sätt kassan gjort här, kräva viss bevisning