JO dnr 1909-2007

Anmälan mot Skatteverket, skattekontor 2 i Stockholm, om handläggningen av ett ärende om avregistrering ur folkbokföringsregistret

I en anmälan som kom intill JO den 27 april 2007 klagade AA på att hans far, som avled den 20 juni 2002, i flera år efter sin död tillsändes inkomstdeklarationer. Han anförde bl.a. att han vid upprepade tillfällen försökt förmå Skatteverket att avregistrera fadern såsom avliden och då flera gånger blivit illa bemött samt fått dålig service.

Skatteverket anmodades att yttra sig. I sitt remissvar anförde Skatteverket, genom skattedirektören BB, följande.

Skatteverkets huvudkontor har inhämtat en redogörelse från det handläggande skattekontoret i Stockholm, vari sammanfattningsvis följande har konstaterats vad avser hanteringen av deklarationer och förelägganden rörande dödsboet för åren 2002 till 2005.

För hela 2002 års inkomster beskattades dödsboet efter AA:s far under hans personnummer, enligt de regler som skulle ha gällt för den avlidne själv.

AA:s far var begränsat skattskyldig i Sverige för innehav av fastighet. Begränsad skattskyldighet av det slaget registreras i det gemensamma distriktet (GD) på ett särskilt nummer, i hans fall – – –, oberoende av tidigare svenskt personnummer. Skälet till detta är en allmän återhållsamhet med att inrätta datasystem som kräver samkörning med andra personregister. Till följd av att registret i GD saknar alla datamässiga samband med Skatteverkets allmänna personregister jämte övriga skattedataregister måste avregistreringar i GD skötas manuellt. Detta hanteras av varje enskilt skattekontor för sig med ledning av särskilda förteckningar, varav framgår vilka som avlidit och ut- eller invandrat under året. I föreliggande fall var det rutinerna för denna manuella avregistrering i GD som inte fungerade på det vis som var avsett.

För 2003 inkom deklaration på faderns GD-nummer. Fastigheten överläts den 1 december 2003 varför detta var sista året som taxering skulle åsättas dödsboet på GD-numret.

För 2004 åsattes dödsboet en manuell noll-taxering. Det har inte i efterhand kunnat utredas varför dödsboet ej samtidigt blev avregistrerat i GD.

Förklaringen till att dödsboet kom att föreläggas att deklarera såväl för 2004 som 2005 års inkomster är att det inte, trots de upprepade meddelanden AA lämnade till Skatteverket, blev avregistrerat i GD förrän i augusti 2006. Skälet till detta är, i sin

Skatteverket vill avslutningsvis framhålla att för det fall bristerna i Skatteverkets rutiner på området också skulle ha kombinerats med ett bristfälligt bemötande av AA vore detta synnerligen olyckligt.

Skatteverket har som uttalad ambition att även oanmälda personliga besök på ett skattekontor snarast ska få den hjälp som befinns motiverad. AA har framfört kritik i det avseendet för eget vidkommande, något som Skatteverket dels beklagar och dels kommer att beakta i det fortlöpande arbetet att förbättra sin service.

AA gavs tillfälle att kommentera remissvaret.

Det är naturligtvis olyckligt att Skatteverket har brustit i sina rutiner och inte självmant och omedelbart företagit en avregistrering. Det är än mer olyckligt att AA behövt påpeka felaktigheten vid ett flertal tillfällen innan åtgärden slutligen vidtogs. Med hänsyn till att Skatteverket enligt remissvaret har sett över sina rutiner förutsätter jag att liknande misstag inte upprepas.

Ärendet avslutas.