JO dnr 2024-2004

Anmälan mot Migrationsverket angående långsam handläggning av ett ärende rörande uppehållstillstånd på grund av anknytning

I en anmälan den 11 maj 2004 framförde AA klagomål mot Migrationsverket. Klagomålen avsåg handläggningstiden i ett ärende om uppehållstillstånd på grund av anknytning. I anmälan anfördes bl.a. följande. Den 8 februari 2004 ansökte hennes make hos Sveriges ambassad i Abu Dhabi om uppehållstillstånd grundad på anknytning till henne. Han kallades till intervju på ambassaden den 15 februari 2004. Den 11 mars 2004 upplystes hon om att hennes mans ansökan kommit in till Migrationsverket och att handläggningstiden beräknades till ett år. Ärendet hade vid tiden för anmälan till JO ingen handläggare utsedd.

Migrationsverket anmodades att göra en utredning och yttra sig över vad som framförts i anmälan. Migrationsverket (genom generaldirektören BB) yttrade följande.

AA har anmält Migrationsverket till Justitieombudsmannen med anledning av handläggningen av hennes makes ansökan om uppehållstillstånd. Anmälan har lämnats till Migrationsverkets Region Stockholm för utredning och yttrande.

Av region Stockholms utredning har framkommit att ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige gjordes i Abu Dhabi av sökande CC den 9 februari 2004. Intervju på ambassaden utfördes den 15 februari 2004. Ärendet inkom till Migrationsverket i Solna den 23 februari 2004 och ett bekräftelsebrev skickades ut den 11 mars 2004 med information att man uppskattar handläggningstiden till ca ett [år] från det att ansökan lämnats in på ambassaden. AA som är referenspersonen i Sverige lämnade in en ansökan om förtur med läkarintyg i ärendet den 31 mars 2004, vilket besvarades den 15 april 2004. De skäl som anfördes ansågs inte starka nog för att en förtur skulle beviljas. AA inkom med en ny ansökan om förtur per mail den 19 april 2004, vilken avslogs den 6 maj 2004, då inga nya skäl framfördes.

Vidare framgår av region Stockholms utredning att när ett ärende inkommer till den lokala enheten i Solna gör man en bedömning av ärendets beskaffenhet och därmed vilken slags utredning som krävs i det enskilda ärendet. I CC:s ärende har verket gjort bedömningen att det krävs en grundlig muntlig utredning. Regionen anför att det för närvarande är långa väntetider för muntliga utredningar, och att en handläggare kommer att kunna utses först under hösten 2004.

Verket beklagar att väntetiden i vissa typer av tillståndsärenden är för lång för att vara acceptabel, något som AA och hennes make nu drabbas av. Vi arbetar dock kontinuerligt med att effektivisera verksamheten och våra handläggningsrutiner för att förkorta väntetiden för sökande och deras anhöriga. Verket kan vidare konstatera att det normalt inte är acceptabelt att handläggare inte åsätts ett ärende så snart de inkommit till verket men att den lösning som region Stockholm valt, under rådande omständigheter, får anses acceptabel under en övergångsperiod.

AA bereddes tillfälle att kommentera remissvaret, men hon hörde inte av sig.

Frågan om vid vilket stadium i handläggningen ett ärende bör tilldelas en handläggare har tidigare varit aktuell beträffande Migrationsverket. Jag uttalade i ett beslut den 26 september 2000 (dnr 4789-1999), efter ett liknande klagomål som i detta ärende, att jag ansåg det vara av vikt att samtliga ärenden fördelas på en handläggare omedelbart när de kommer in för att denna skall kunna säkerställa bevakning och andra erforderliga åtgärder. Av remissvaret framgår att enhetschefen vid Migrationsverket region Stockholm före den 15 mars 2004 haft ansvaret för förvaltning och bevakning av ärendebalansen och att ärenden inkomna efter detta datum tilldelas en tjänsteman för motsvarande ansvar. Jag har ingen erinran mot ett sådant system förutsatt att den ansvarige exempelvis tar ställning till brådskande yrkanden och har möjlighet att besvara frågor från allmänheten.

Se även Migrationsverkets Verksamhetsplan (GDS 01/2003) som fastställdes den 25 september 2003 punkten 2.3.8 som rör handläggare för inkommet ärende:

När en ansökan/ett ärende kommer in till oss, ska den omedelbart registreras på en handläggare. Detta gäller oavsett om det är den personen, som ska handlägga ansökan /ärendet, eller om en annan handläggare ansvarar för handläggningen. Det betyder att det alltid ska finnas en tjänsteman som är ansvarig för ansökan/ärendet och som den sökande eller annan person kan kontakta vid behov.– – –

CC:s ansökan om uppehållstillstånd kom in till Migrationsverket den 23 februari 2004. Vid tiden för anmälan, den 11 maj 2004, hade ärendet ännu inte tilldelats någon handläggare och den beräknade handläggningstiden angavs till ett år från det att ansökan lämnats in. Jag instämmer i det resonemang och den bedömning angående handläggningstiden som Migrationsverket gett uttryck för i remissvaret. Migrationsverket kan således inte undgå kritik för den förväntade oacceptabelt långa handläggningstiden.

Jag vill i sammanhanget nämna att regeringen den 19 augusti 2004 har beslutat att utse en särskild utredare för att effektivisera utredningarna om uppehållstillstånd för gifta eller sammanboende. Utredaren skall ge förslag till åtgärder för att korta handläggningstiderna.

Ärendet avslutas.