JO dnr 2057-2008

Kritik mot Kronofogdemyndigheten med anledning av att utslag har meddelats i ett mål om betalningsföreläggande trots att bestridande inkommit i rätt tid

I en anmälan till JO framförde AA klagomål mot Kronofogdemyndigheten, Enheten för summarisk process i Visby, och en tjänsteman vid denna. Kronofogdemyndigheten hade meddelat utslag i ett mål om betalningsföreläggande trots att hans bestridande hade kommit in till myndigheten i rätt tid.

Kronofogdemyndigheten anmodades att göra en utredning och yttra sig över vad AA anfört.

Kronofogdemyndigheten gav in ett yttrande till vilket fogats upplysningar från Enheten för summarisk process i Visby. I yttrandet angavs i huvudsak följande.

BEDÖMNING

Enligt 25 § lagen ( 1990:746 ) om betalningsföreläggande och handräckning skall, om Kronofogdemyndigheten tar upp ansökningen om betalningsföreläggande, svaranden föreläggas att yttra sig inom viss tid från det att ansökningen delgavs honom, den s.k. förklaringstiden. Tiden får inte utan särskilda skäl bestämmas till mer än två veckor. Kronofogdemyndigheten brukar normalt bestämma tiden till tio dagar, se Kronofogdemyndighetens handledning för summarisk process (SKV 928, 2005), s. 67 och Häggman m.fl. Betalningsföreläggande och handräckning – En kommentar, 6 uppl, s. 99. I handledningen (s. 81) anges vidare att om svaranden inkommer med ett otydligt bestridande skall han uppmanas att inkomma med ett förtydligande men att det bör undvikas att fristen förlängs på grund av detta. Det bör också observeras att det inte finns några regler om uppskov inom den summariska processen.

Det är i förevarande fall ostridigt att Kronofogdemyndigheten, Enheten för summariskprocess i Visby, meddelade utslag i målet trots att ett bestridande inkommit i rätt tid. Det är vidare klart att orsaken till detta var att det inte uppmärksammades att förklaringstiden förlängts (till totalt 22 dagar). Även om förklaringstiden därmed blev osedvanligt lång framgick uppskovet (förlängningen) tydligt av akten/datastödet. Handläggningen av det aktuella ärendet är enligt myndighetens uppfattning därför inte acceptabel och myndigheten kan inte annat än att beklaga det inträffade.

Det antecknas slutligen att handlingarna har överlämnats till Kronofogdemyndighetens Rättelseteam i Visby för prövning av i vad mån uppgifterna är att betrakta

Kronofogdemyndigheten upplyste därefter JO om att myndigheten genom beslut den 5 augusti 2008 blockerat uppgifterna om AA i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen.

AA kommenterade remissvaret.

Av utredningen framgår att Kronofogdemyndigheten meddelade ett utslag trots att AA:s bestridande hade kommit in till myndigheten i rätt tid. Detta borde, som Kronofogdemyndigheten också konstaterat, självfallet inte ha skett. Konsekvenserna av misstaget har i och för sig begränsats genom att utslaget undanröjts av tingsrätt och uppgifterna om AA i Kronofogdemyndighetens databas blockerats. Men någon godtagbar förklaring till det inträffade har inte framkommit. Kronofogdemyndigheten ska därför kritiseras.