JO dnr 2072-2013

Kritik mot ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden i Arvidsjaurs kommun för att hon inte på begäran av en tredjedel av nämndens ledamöter kallade nämnden till ett sammanträde

Beslutet i korthet: En tredjedel av ledamöterna i Barn- och utbildningsnämnden i Arvidsjaurs kommun begärde att nämnden skulle hålla ett extra sammanträde. Enligt JO skulle ordföranden ha kallat till ett sammanträde även om hon gjorde bedömningen att nämnden inte kunde besluta om det som minoriteten ville ta upp. Nämndens ordförande kritiseras för att hon inte sammankallade nämnden.

I en skrivelse daterad den 4 januari 2013 och ställd till Barn- och utbildningsnämnden i Arvidsjaurs kommun, ”Att: AA”, anförde tre av nämndens ledamöter, bl.a. BB, och en suppleant följande:

Påkallande av skyndsamt extra BUN möte

Fullmäktige i Arvidsjaurs kommun har ett beslut avseende vilken skolverksamhet som skall föreligga i Moskosel. Detta är ett politiskt beslut av kommunens högsta politiska organ och demokratiska församling.

Den 9 januari 2013 har ansvariga tjänstemän inom skolans verksamhet beslutat att barn i klasserna 4 – 6 på Klockarbackeskolan skall bedriva sin skolgång på Ringelskolan i Arvidsjaur. Skälet anges till omöjlighet att ordna behörig lärare i Moskosel.

Oavsett anledning till beslutet tror vi att detta ej kan fattas av ansvariga tjänstemän enbart, utan fråga kräver minst ett politiskt beslut av Barn & Utbildningsnämnden.

Om detta ej görs är det inte klarlagt huruvida ansvariga tjänstemän begår ett allvarligt tjänstefel då inte frågan hänskjutits till verksamhetens politiskt ansvariga nämnd, innan beslut tas om förändring, tillfälligt som slutgiltigt.

Nämndens ordförande AA anförde i en skrivelse daterad den 9 januari 2013 bl.a. följande:

Angående begäran om extra skyndsamt möte med Barn- och utbildningsnämnden – – –

Enligt skollagens 2 kap 10 § har rektor ansvar för enhetens inre organisation. I förra skollagen fanns inte detta. Då skulle nämnden ta ett sådant beslut alternativt ge ett sådant uppdrag som delegation. Det är alltså nya bestämmelser i skollagen från och med 2011-07-01. Det innebär att Barn- och utbildningsnämnden inte har rätt att gå

Jag hoppas att vi kan träffas och prata om den uppkomna situationen och föreslår ett möte på kommunalhuset nu på fredag 11/1 kl:15.00.

I en anmälan klagade BB på att AA hade vägrat att hålla ett extra sammanträde trots att en tredjedel av nämndens ledamöter hade begärt det. Han anförde i huvudsak följande.

Vid årsskiftet 2012/13 beslutade rektorn vid Klockarbackeskolan i Moskosel i samråd med skolchefen och AA att flytta tre klasser till Arvidsjaur. En tredjedel av barn- och utbildningsnämndens ledamöter begärde ett extra nämndsammanträde för att reda ut om rektorn kunde flytta hela skolklasser innan kommunfullmäktige hade beslutat om en skolas nedläggning. AA vägrade att hålla ett extra sammanträde. Det är ett klart brott mot bestämmelsen i 6 kap. 18 § kommunallagen (1991:900) , KL.

Till anmälan hade fogats bl.a. en kopia av den ovan redovisade skrivelsen till barn- och utbildningsnämnden.

JO begärde att barn- och utbildningsnämnden skulle yttra sig över det som hade framförts i anmälan. Av ett protokoll från nämndens sammanträde den 4 juni 2013 framgick att nämndens utskott den 15 maj 2013 hade upprättat ett förslag till beslut som överensstämde med en skrivelse som hade undertecknats av AA. Nämnden beslutade dock att lämna följande yttrande till JO.

Att ordföranden inte kallade till en extra nämnd som en tredjedel av ledamöterna begärde, var ett brott mot kommunallagen . Anledningen till att ej kalla in till extra nämnd var att det ej var ett politiskt beslut som skulle fattas, utan ett tjänstemannabeslut.

Till protokollet hade bl.a. utskottets förslag till beslut, dvs. AA:s skrivelse, fogats. I skrivelsen anfördes bl.a. följande (omnämnda bilagor har utelämnats):

Anmälaren har i texten menat att rektorn på Klockarbackeskolan i samråd med ordförande och skolchef beslutat att barnen skulle flyttas till Ringelskolan. Han hävdar även att flytten skett mot föräldrarnas vilja. Dessa påståenden stämmer inte. Jag har aldrig samrått med rektorn eller skolchef. Rektorn har bara samrått med föräldrarna. Beslutet är bara rektors. – – –

2013-01-07 mottog jag en skrivelse via mail från tre ordinarie och en ersättare i nämnden (bilaga 1). De krävde ett extra skyndsamt nämndssammanträde. Anledningen till det extra sammanträdet var att rektor inte skulle ha rätt att fatta beslutet samt att det skulle kunna vara ett allvarligt tjänstefel begånget av rektorn.

Jag och anmälaren hade mailkontakt i frågan och för mig kändes det märkligt att hålla en extranämnd utan beslutsärenden. Det är enligt nya skollagen rektor som ska besluta om skolans inre organisation. Nämnden kan inte besluta i strid mot lagen.

För att få veta vad de som begärt det extra barn- och utbildningssammanträdet ville att nämnden skulle ta upp, och för att få räta ut en del frågetecken, inbjöds de till möte 2013-01-11 (bilaga 2). CC anmälde att han inte skulle komma. Till mötet hade jag även bjudit in vice ordföranden, skolchef och kommunchef.

Den ende av de fyra politikerna som kom till mötet var ersättaren, DD. Varken BB eller EE kom. De hade heller inte meddelat förhinder. Om de hade gjort det hade jag föreslagit en annan tid som passat bättre eller hört varför de inte ville komma. Jag tycker det är riktigt illa av BB som dessutom är en av tre i vårt utskott att inte svara på min inbjudan då han inte kunde komma. Jag hade då ingen möjlighet att få veta vad han ville ha ut av ett nämndsmöte som inte kunde besluta om någonting.

Min uppfattning är att jag inte kunde göra på annat sätt i detta ärende och hoppas att JO beaktar denna inlaga.

BB fick tillfälle att kommentera remissvaret.

JO:s expedition hämtade in Kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommuns reglemente för barn- och utbildningsnämnden samt fullmäktiges Gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder.

I reglementet hänvisas i fråga om nämndens arbetsformer till de gemensamma bestämmelserna. I det sistnämnda dokumentet regleras bl.a. följande:

§ 6 Tidpunkt för sammanträde

Styrelsen/nämnden bestämmer dag och tid för sammanträde.

§ 7 Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde.

Om inte omständigheterna ger skäl till annat förfarande, skall kallelse utfärdas skriftligt och sändas så att den är ledamöter och ersättare, samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, tillhanda senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse bör åtföljas av föredragningslista samt tillhörande handlingar enligt ordförandens bedömning.

Om både ordföranden och vice ordföranden är förhindrade att kalla till sammanträde, skall den till levnadsålder äldste ledamoten göra detta.

Grundläggande regler för hur en kommunal nämnd ska arbeta och handlägga ärenden finns i KL.

Enligt 6 kap. 18 § första stycket KL ska en nämnd bestämma tid och plats för sina sammanträden. I andra stycket föreskrivs att ett sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. KL innehåller inte några bestämmelser om hur nämndens ledamöter ska kallas till ett ordinarie sammanträde eller till ett sammanträde som hålls på begäran av en minoritet respektive på initiativ av ordföranden. Av 6 kap. 32 § KL framgår emellertid att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare

föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. Som framgått har Kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun beslutat om ett sådant reglemente.

_________________

I skrivelsen den 4 januari 2013 begärde en tredjedel av ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden att nämnden skulle hålla ett extra sammanträde. Av skrivelsen framgår vilken fråga som minoriteten ville ta upp i nämnden. Det kan konstateras att nämnden skulle ha hållit ett sammanträde eftersom en tillräckligt stor del av ledamöterna stod bakom denna begäran ( 6 kap. 18 § andra stycket KL ).

Det var AA:s uppgift som nämndens ordförande att kalla till ett sammanträde med anledning av minoritetens begäran (jfr 7 § i fullmäktiges gemensamma bestämmelser). AA utfärdade emellertid inte någon kallelse eftersom hon gjorde bedömningen att nämnden inte kunde besluta om det som minoriteten ville behandla. Den uppfattningen – riktig eller inte – har dock saknat betydelse när det gäller frågan om nämndledamöterna skulle kallas till ett sammanträde.

Det var alltså fel av AA att inte sammankalla nämnden i det här fallet. Följden blev att nämnden inte höll det extra sammanträde som minoriteten enligt en klar regel i KL hade rätt att få till stånd. AA ska därför kritiseras.

Vad som i övrigt har kommit fram leder inte till något uttalande från min sida.

Ärendet avslutas.