JO dnr 2301-2004

Anmälan mot Ångermanlands tingsrätt

AA har i en anmälan, som kom in till JO den 1 juni 2004, framfört klagomål mot Ångermanlands tingsrätts handläggning av tvistemålen T 1058-03 och T 1060-03, vilka handläggs gemensamt. Han är missnöjd med att ingen åtgärd vidtogs i målen från det att en tredskodom återvanns i maj 2003 till dess att en muntlig förberedelse hölls i april 2004. Han har vidare anfört att han två gånger har begärt att tingsrätten skulle översända protokollet från den muntliga förberedelsen men att tingsrätten varken översänt detta eller lämnat något besked i frågan.

Dagboksbladen och vissa handlingar i målen samt tingsrättens dagboksblad och tredskodom i målet T 70-02 har infordrats och granskats. Av handlingarna framgår följande. I mål T 70-02 meddelade tingsrätten, den 5 maj 2003, tredskodom sedan svarandena i målet hade uteblivit från en muntlig förberedelse. Svarandena ansökte om återvinning den 21 maj 2003 (målen T 1058-03 och T 1060-03). Tingsrätten översände för kännedom återvinningsansökan till kärandens ombud och därefter vidtogs inga handläggningsåtgärder förrän i mars 2004 då målen sattes ut till muntlig förberedelse, att hållas den 13 april 2004. Sedan muntlig förberedelse hållits begärde kärandens ombud, AA, den 4 maj och den 11 maj, att få kopia av tingsrättens protokoll från den muntliga förberedelsen. Protokollet översändes den 3 juni.

Muntliga upplysningar har inhämtats från rådmannen BB. En kopia av den tjänsteanteckning som upprättats fogas till detta beslut.

I ett beslut den 19 mars 2004 (JO:s dnr 4077-2003) uttalade jag kritik mot Ångermanlands tingsrätts handläggning av ett tvistemål. Kritiken avsåg i huvudsak att handläggningen av målet hade tagit för lång tid men jag konstaterade även att tingsrätten i det målet inte hade besvarat en skriftlig förfrågan från en part om målets fortsatta handläggning. Jag var i ärendet kritisk bl.a. mot att tingsrätten, under tiden maj 2003 till januari 2004, inte hade vidtagit några handläggningsåtgärder i syfte att föra målet framåt. Målet handlades under den tiden på samma rotel som de nu aktuella målen handläggs.

Även i det här ärendet är det fråga om mål i vilka några handläggningsåtgärder inte har vidtagits under relativt lång tid och tidsperioden sammanfaller i stort sett med

Även med beaktande av att arbetsbelastningen varit stor anser jag att den tid som gick innan målen sattes ut till muntlig förberedelse är alltför lång för att vara godtagbar och BB kan inte undgå kritik för detta. Vidare anser jag att det hade varit lämpligt att AA, med anledning av hans förfrågan om protokollet från den muntliga förberedelsen, per telefon eller på annat sätt, hade upplysts om att protokollet ännu inte hade färdigställts. Någon ytterligare åtgärd från min sida är emellertid inte påkallad.

Ärendet avslutas.

– – –

Vid telefonsamtal den 11 juni 2004 upplyser rådmannen BB, Ångermanlands tingsrätt, bl.a. följande.

Han handlägger bl.a. ett stort antal tvistemål på den rotel som han ansvarar för. Handläggningstiden i mål T 1058/03 m.fl. är i förhållande till andra tvistemål på roteln inte anmärkningsvärt lång. Såvitt han minns sattes målet ut med viss förtur framför andra tvistemål eftersom käranden, genom advokaten AA, uttryckt önskemål om att målet skulle sättas ut så snart som möjligt. Under hösten 2003 var arbetsbelastningen stor och på grund av andra mål fanns det inte utrymme att få målet utsatt till muntlig förberedelse. Under våren har han hållit ett stort antal muntliga förberedelser i olika mål och detta ledde till att flera protokoll kom att bli liggande en tid sedan notarien hade skrivit dessa. Arbetssituationen var mycket ansträngd och det kom att dröja innan han fick tillfälle att justera protokollen. Advokaten AA begärde skriftligen att få protokollet från den muntliga förberedelsen som hölls den 13 april 2004 översänt men eftersom protokollet inte var färdigställt skickades detta först senare. Han svarade inte på AA:s begäran men översände protokollet sedan detta justerats i början av juni.