JO dnr 2400-2009

Kritik mot Försäkringskassan för att den i ett beslut om sjukpenning inte angett vilken tidsperiod som prövningen omfattat

I en anmälan till JO anförde S.M. i huvudsak följande. Hon beviljades sjukpenning genom dom i kammarrätt. När Försäkringskassan verkställde domen fick hon bara sjukpenning för 40 sjukdagar. När hon ifrågasatte varför hon inte fick ytterligare ersättning fick hon beskedet att det medicinska underlaget i ärendet inte omfattade längre period än så. Hon hade inte informerats om att hon skulle skicka in ytterligare läkarutlåtanden till Försäkringskassan efter kassans beslut att avslå hennes ansökan om sjukpenning. Hon blev nu tvungen att skicka in ett retroaktivt läkarintyg. Till följd av kassans bristande information riskerade hon att bli utan ersättning för perioden.

Muntliga upplysningar inhämtades från Försäkringskassan. Vidare hämtades Försäkringskassans akt i ärendet in och granskades. Därefter yttrade Försäkringskassan sig efter remiss. S.M. yttrade sig i sin tur över remissvaret.

I sitt beslut den 19 januari 2010 anförde JO Nordenfelt i bedömningsdelen bl.a. följande.

En prövning av rätten till sjukpenning är alltid begränsad till viss tidsperiod, vanligen samma period som det medicinska underlaget omfattar vid tidpunkten för Försäkringskassans grundbeslut. Försäkringskassan har utformat sitt beslut den 19 juli 2007 på så sätt att S.M:s ansökan om sjukpenning avslagits fr.o.m. den 23 juli 2007 utan annan begränsning i tiden. Utformningen av beslutet har medfört att S.M. uppfattat att avslaget avsåg hennes rätt till sjukpenning fr.o.m. den 23 juli 2007 och framåt, trots att beslutet endast omfattade den sjukperiod för vilken medicinskt underlag inkommit, dvs. den 23 juli– 31 augusti 2007. Jag konstaterar att utformningen av det aktuella beslutet är bristfällig och kan ge upphov till missförstånd. För att undvika att missförstånd uppstår om vad Försäkringskassans prövning omfattar, bör kassan, enligt min mening, i sina beslut om sjukpenning uttryckligen ange den tidsperiod som avses. Detta kan lämpligen ske på så sätt att Försäkringskassan anger såväl startdatum som slutdatum för den tidsperiod som ett beslut omfattar.