JO dnr 2974-2007

Anmälan mot Varbergs kommun angående handläggningen av ett ärende om handlingsutlämnande

AA anförde i en anmälan mot Varbergs kommun i huvudsak följande. I egenskap av journalist vid Hallands Nyheter begärde han i februari 2007 att få ta del av ansökningshandlingar/intresseanmälningar till tjänsten som kommundirektör i Varbergs kommun. Framställningen avslogs av kommunen. Han överklagade beslutet och Kammarrätten i Göteborg återförvisade ärendet till kommunen för ny prövning. Kommunen vägrade på nytt att lämna ut handlingarna. Han begärde i andra hand att få ta del av en lista med namnen på samtliga sökande. Kommunen avslog även denna begäran.

Till anmälan var bilagt beslut och skrivelse från kommunen i ärendet och domen från kammarrätten. Av handlingarna framgick bl.a. följande.

Den 12 februari 2007 avslog kommunen AA:s begäran att få ta del av ansökningar och intresseanmälningar. Av beslutet framgår att kommunen anlitat ett konsultbolag i tjänstetillsättningsärendet. Som skäl för avslagsbeslutet anfördes att de efterfrågade handlingarna inte kommit in till kommunen och därför inte utgjorde allmänna handlingar hos kommunen. Kammarrätten har i dom den 14 juni 2007 konstaterat att de aktuella handlingarna utgjorde ett led i ett kommunalt tjänstetillsättningsärende och att konsultbolaget måste anses ha mottagit och förvarat de begärda handlingarna för kommunens räkning. Handlingarna har därmed utgjort allmänna handlingar hos kommunen och kammarrätten har uttalat att det har ålegat kommunen att infordra dem från konsultbolaget för prövning i sak. Kommunen har därefter i en skrivelse den 2 juli 2007 till Hallands Nyheter meddelat att konsultbolaget efter att bolaget slutfört sitt uppdrag återsänt inkomna ansökningshandlingar till sökandena och avslutat ärendet. Några handlingar att lämna ut fanns således inte. Den 2 juli 2007 avslog kommunen en begäran från AA om att få en lista med samtliga sökandes namn. Som skäl angavs att någon sådan lista inte fanns.

I samband med rekrytering av ny kommundirektör upphandlade kommunen rekryteringsbolag. Rekryteringsbolaget V. AB vann upphandlingen och avtal tecknades med detta bolag. – – –

I februari månad 2007 begärde en journalist på Halland Nyheter att utfå kopia av avskrift på samtliga ansökningar/intresseanmälningar som inlämnats i anledning av den ledigförklarade tjänsten. I beslut samma månad avslog kommunen denna begäran eftersom några sådana handlingar inte inkommit till eller förvarades av kommunen. Beslutet överklagades till Kammarrätten i Göteborg.

I mars månad 2007 slutredovisade V. AB sitt uppdrag och tre kandidater upprättade och lämnade in sina intresseanmälningar och CV:n till kommunen. Dessa registrerades som inkomna handlingar och blev därmed allmänna handlingar vilka bedömdes som offentliga.

Kammarrätten meddelade dom den 14 juni 2007. Rätten upphävde kommunens beslut. Av domskälen framgick att kommunen inte visat att de enligt avtal varit förhindrade att ta del av ansökningshandlingarna som inkommit till V. AB. Enligt rättens bedömning måste därför V. AB anses mottagit handlingarna för kommunens räkning. Rätten konstaterade vidare att det ålåg kommunen att infordra handlingarna från V. AB för prövning om i vad mån dessa kunde utlämnas.

Kommunen kontaktade V. AB med en förfrågan i enlighet med rättens åläggande och fick då upplysning om att samtliga skriftliga inkomna intresseanmälningar, ca 10 st, återsänts till avsändarna. Övriga ca 100 personer som varit kontaktade i ärendet hade inte till V. AB inkommit med skriftliga handlingar. V. AB hade för sin del avslutat ärendet och inga anteckningar fanns bevarade. Detta meddelades den journalist som överklagat kommunens beslut i brev daterat 2007-07-02

Innan brevet hade skickats till Hallands Nyheter lämnades muntlig uppgift om brevets innehåll till tidningen. Samma dag, den 29 juni 2007, inkom till Varbergs kommun e-post från Halland Nyheter, där det framgick att ett besked om att inte lämna ut handlingarna skulle medför en anmälan till JO. Som alternativ till denna hantering begärde tidningen att utfå en lista med samtliga sökandens namn till tjänsten som kommundirektör.

Den 2 juli 2007, samma dag som tidningen brevledes meddelades att V. AB inte hade några ansökningshandlingar att överlämna till kommunen, meddelade kommunen beslut om att inte utlämna en lista med samtliga sökandes namn. Beslutet motiverades med att sådan handling inte existerar vare sig hos kommunen eller hos annan. – – –

Varbergs kommun har rättat sig efter kammarrättens dom och genomfört ett försök att efterkomma rättens uppmaning.

Kommunen kommer givetvis att fortsättningsvis beakta kammarrättens domskäl.

AA kommenterade remissvaret.

Av remissvaret har framkommit att kommunen kontaktade konsultbolaget i enlighet med kammarrättens dom. Bolaget hade emellertid vid denna tidpunkt sänt tillbaka handlingarna till sökandena. Någon andra anteckningar fanns inte heller bevarade.