JO dnr 3389-1999

En tjänsteman vid en socialförvaltning har förtydligat ett läkarintyg efter kontakt med den läkare som utfärdat intyget. Tjänstemannen borde därvid ha gjort en notering om bl.a. vem som hade gjort tillägget

I en anmälan till JO klagade AA på hur Socialnämnden i Luleå kommun handlagt ett barnavårdsärende. Hon ifrågasatte därvid bl.a. om en tjänsteman vid socialförvaltningen ägt göra ett tillägg på ett läkarintyg som hade utfärdats den 20 augusti 1998 av överläkaren BB vid barnmottagningen, Luleå sjukhus. JO tog del av det aktuella läkarintyget. I intyget, som hade utfärdats på begäran av AA, anfördes, såvitt nu är av intresse, följande.

Uppgiven skadehändelse

Biten av modern i höger överarm cirka 8 juli varvid han fick en missfärgning och förhårdnad som nu försvunnit.

Bedömning – – –

Jag har träffat pojken och mamman vid några tillfällen i samband med utredning – – – bl.a. Första gången 95-08-01. Jag har inte haft anledning att misstänka att pojken har varit utsatt för fysisk misshandel.

I direkt anslutning till det sist återgivna stycket hade för hand lagts till följande text. ”tidigare, utöver det nu aktuella bitmärket.”

Upplysningar inhämtades per telefon från överläkaren BB, barn- och ungdomsmedicinska mottagningen vid Luleå sjukhus. BB uppgav att en tjänsteman vid socialförvaltningen i Luleå kommun fått hans tillåtelse att göra det aktuella tillägget och förtydligandet.

Socialnämnden i Luleå kommun anmodades att inkomma med utredning och yttrande angående det gjorda tillägget i läkarintyget. Socialnämndens arbetsutskott avgav ett remissvar med huvudsakligen följande innehåll.

I samband med utredning som inleddes 1998-07-17 med anledning av misstänkt misshandel av barnen /…./ inkom AA med ett läkarintyg. – – –

Efter samråd med handledande socialsekreterare på Barn- och familjesektionen CC ringde DD 1998-09-02 till BB som är läkare på barnmottagningen, Luleå sjukhus för att höra hans inställning till detta att /…./ AA hade bitit sonen. Detta då läkarintyget inte klargjorde huruvida BB ansåg att detta att bita ett barn var att anse som barnmisshandel eller inte. BB ville då vid samtalet med DD att det skulle förtydligas

AA yttrade sig över remissvaret.

JO André anförde i ett beslut den 31 januari 2000 följande.

Av utredningen hos JO framgår att BB hade lämnat sitt medgivande till att läkarintyget kompletterades i enlighet med vad han uppgav vid telefonsamtalet med DD. Av den kopia av läkarintyget som AA skickade med sin anmälan till JO, vilken även bifogades JO:s remiss till socialnämnden, är det inte möjligt att utläsa vem som svarat för den handskrivna anteckningen på intyget. Eftersom denna fråga inte har berörts i remissvaret utgår jag från att det inte fanns några ytterligare anteckningar på det intyg som, enligt AA, lades fram under förhandlingen vid länsrätten.

Om det finns ett tillägg eller förtydligande på ett läkarintyg skall det självfallet av samma handling framgå både vem som har gjort anteckningen och när den har gjorts. Detta gäller oavsett om tillägget eller förtydligandet har påtecknats av intygsgivaren själv eller av någon på hans uppdrag. En socialsekreterare bör för övrigt vara återhållsam med att göra anteckningar direkt på ett läkarintyg som socialnämnden skall använda vid en domstolsprövning. Normalt bör eventuella tillägg eller förtydliganden göras av vederbörande läkare.