JO dnr 348-2008

Kritik mot Svea hovrätt med anledning av handläggningen av ett brottmål

I en anmälan till JO framförde AA klagomål mot Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt och uppgav bl.a. följande. Den 23 maj 2007 ogillade tingsrätten ett åtal mot honom för förolämpning alternativt tjänstefel. Sista dagen för överklagande var den 13 juni. Den 31 augusti fick han en kallelse till huvudförhandling i hovrätten. Han hade dessförinnan inte fått någon information om att åklagaren hade överklagat tingsrättens dom.

Handlingar infordrades och granskades. Av dessa framgick bl.a. följande. Tingsrättens friande dom överklagades av åklagaren och målsäganden. AA hade vid tingsrätten en offentlig försvarare, som dock inte var ombud. Åklagarens överklagande skickades den 20 juni till AA:s offentlige försvarare med föreläggande för denne att inkomma med svarsskrivelse. Svarsskrivelse inkom den 6 juli. Försvararen förelades vid detta tillfälle inte att inkomma med fullmakt. Även målsägandens överklagande kommunicerades sedermera med försvararen. Den 30 augusti kallade hovrätten till huvudförhandling den 9 november. Förhandlingen ställdes senare in. Den 8 november förelades försvararen att inkomma med fullmakt. Sådan inkom den 15 november.

Vidare framgick att den aktuella hovrättsavdelningen har som rutin att kommunicera överklaganden med bl.a. offentliga försvarare även om dessa inte är ombud och i samband därmed förelägga vederbörande att inkomma med fullmakt. Först om så inte sker kommuniceras överklagandet med huvudmannen.

Av från hovrätten inhämtade muntliga upplysningar framgick bl.a. att det ”glömdes bort” att förelägga försvararen att ge in fullmakt när överklagandena kommunicerades med denne. Uppenbarligen uppmärksammade hovrätten inte heller när svarsskrivelsen kom in att fullmakt saknades.

Jag har förståelse för att AA finner det upprörande att han inte tämligen omgående fick besked om att tingsrättens friande dom hade överklagats. Såvitt gäller hovrättens handlande har utredningen, som framgått, visat att domstolen av misstag inte begärde in en fullmakt och inte heller initialt uppmärksammade detta.

Ärendet avslutas.