JO dnr 3755-2006

Anmälan mot Migrationsverket angående ett felaktigt besked om att en person skulle avvisas

AA anmälde Migrationsverket och framförde i huvudsak följande. Han beviljades permanent uppehållstillstånd genom en dom den 16 juni 2006 av Länsrätten i Göteborg, Migrationsdomstolen. I en skrivelse den 27 juli 2006, benämnd ”Kallelse ang. hemresa”, kallades han av Migrationsverkets tjänsteman BB till verkets kontor i Trollhättan den 1 augusti 2006. AA infann sig där den dagen och uppgav för BB att han hade beviljats permanent uppehållstillstånd. BB trodde inte på dessa uppgifter utan meddelade att han skulle avvisas till Kosovo. Senare samma dag skickade AA ett e-brev till Migrationsverket och ifrågasatte varför han skulle avvisas. Han begärde att få ett svar med e-brev snarast möjligt. BB ringde upp honom den 2 augusti 2006 och uppgav att han hade lämnat felaktiga uppgifter och att AA inte skulle avvisas.

I sin anmälan begärde AA skadestånd.

Migrationsverket anmodades att göra en utredning och yttra sig angående vad AA hade framfört i anmälan.

I yttrandet den 11 december 2006 anförde verket, genom generaldirektören CC, följande.

Bakgrund

Av mottagningsenhetens i Trollhättan utredning framgår sammanfattningsvis följande.

AA överklagade Migrationsverkets avvisningsbeslut den 12 april 2006. Beslutet var förenat med förordnande om omedelbar verkställighet.

Beslutet överklagades av AA och Migrationsdomstolen i Göteborg beslutade om inhibition av verkställigheten den 17 maj 2006.

Migrationsverkets förvaltningsprocessenhet i Göteborg registrerade felaktigt nämnda inhibitionsbeslut i ett tidigare avvisningsbeslut rörande AA. Kopia av inhibitionsbeslutet skickade inte heller till verkets mottagningsenhet i Trollhättan Det fick till följd att mottagningshandläggaren BB inte upptäckte inhibitionsbeslutet och påbörjade arbetet med verkställighet av avvisningsbeslutet rörande AA.

Mottagningshandläggaren BB som sålunda inledningsvis inte uppmärksammat inhibitionsbeslutet och inte heller domen från Migrationsdomstolen kallade den 1 augusti 2006 AA till ett s k återvändandesamtal. BB. uppmärksammade då BB på att han beviljats permanent uppehållstillstånd och att avvisningsbeslutet upphävts. AA skickade samma dag kl. 23.42 ett e-brev till verkets e-postbrevlåda. Detta e-brev vidarebefordrades av registrator i Norrköping till enhetens i Trollhättan epostbrevlåda den 2 augusti 2006.

Dagen därpå, innan BB läst e-brevet, ringde han till AA och bekräftade att han uppmärksammat Migrationsdomstolens beslut. Han bad samtidigt AA om ursäkt för att han inte tidigare haft korrekta uppgifter till grund för sina kontakter med AA. I och med detta telefonsamtal bedömer verket att AA fick sina frågor i e-brevet besvarade.

Bedömning

Jag kan konstatera att den olyckliga hanteringen av AA:s ärende beror på misstag hänförliga till den mänskliga faktorn och på bristfälliga rutiner på berörd förvaltningsprocess- och mottagningsenhet.

Jag har gett cheferna för verksamhetsområdena asyl och förvaltningsprocess i uppdrag att i samråd med verkets rättsenhet genast ta fram rutiner som ska förhindra misstag av det slag som inträffat i detta ärende.

Migrationsverket beklagar det obehag som AA fått utstå med anledning av det inträffade. AA har redan fått ersättning för sina resekostnader till återvändandesamtalet med mottagningshandläggaren.

AA lämnades tillfälle att yttra sig över remissvaret, men hördes inte av.

Migrationsverket har felaktigt meddelat AA att han skulle avvisas. Av utredningen framgår att den ansvarige handläggaren hos verket inte hade uppmärksammat migrationsdomstolens dom den 16 juni 2006 att bevilja AA permanent uppehållstillstånd och inte heller domstolens föregående beslut den 17 maj 2006 att inhibera verkställigheten av verkets avvisningsbeslut. Jag ser givetvis allvarligt på det inträffade. Verket har i remissyttrandet anfört att misstagen vid handläggningen berott bl.a. på bristfälliga rutiner. Vidare framgår av yttrandet att myndigheten har påbörjat arbete med att ta fram nya rutiner som skall förhindra misstag av det nu aktuella slaget. Jag går inte vidare i saken utan stannar vid den allvarliga kritik som ligger i det nyss sagda.

JO är inte behörig att pröva frågor om skadestånd.

Ärendet avslutas.