JO dnr 410-2009

Anmälan mot Överförmyndaren i Ekerö kommun, angående dröjsmål med att besluta om arvode för uppdrag som god man

I en anmälan, som kom in till JO den 9 januari 2009, klagade AA bl.a. på överförmyndarens dröjsmål med att fatta beslut om arvode för hans uppdrag som god man.

Till sin anmälan bifogade AA ett flertal handlingar. Av dessa framgick bl.a. att överförmyndaren den 10 juni 2008 i tolv ärenden fattade beslut om arvoden avseende godmansuppdrag som utförts under år 1999 och delar av år 2000.

Anmälan i den del som avsåg dröjsmål med att fatta beslut om arvode remitterades till överförmyndaren för yttrande. I sitt remissvar anförde överförmyndaren BB bl.a. följande.

Överförmyndaren beslutar om arvode i samband med att granskning av års- eller sluträkning är slutförd, vilket innebär året efter uppdragets utförande eller samma år vid granskning av sluträkning. Dåvarande överförmyndarnämnden brast i handläggningen vad avser AA:s ärenden. Han borde rätteligen ha erhållit arvodesbeslut i samband med att granskningen var slutförd. Skälen till den bristande handläggningen torde ha varit att såväl ledamöter i nämnden som nämndens sekreterare under denna period samtidigt var involverade i olika processer och beslut i AA:s ärenden. Samtliga beslut om arvode 1999 överklagades till såväl tingsrätt och hovrätt, det inkom uppgifter till nämnden att uppdrag ej sköttes av AA varvid beslut om byte skedde som överklagades. AA begärde entledigande från övriga uppdrag, AA inkom ej till nämnden med begärda redovisningshandlingar och förhandlingsdag utsattes i tingsrätten vad avsåg vitesföreläggande. Förhandling i tingsrätten ställdes senare in då AA slutligen inkom med begärda handlingar till nämnden. Samtliga ledamöter i nämnden var delaktiga i granskningen av redovisningshandlingarna.

AA gavs tillfälle att yttra sig över remissvaret.

Genom kompletterande uppgifter från Ekerö kommun har framkommit att den 1 januari 2003 ersatte kommunen sin överförmyndarnämnd med en överförmyndare.

Dröjsmålet med att meddela beslut är oacceptabelt, och jag är mycket kritisk till det inträffade.

Ärendet avslutas.