JO dnr 4342-2001

Anmälan mot Polismyndigheten i Västra Götaland m.fl.

AA och BB har klagat på bl.a. Polismyndigheten i Västra Götaland med anledning av handläggningen av en polisanmälan.

Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens i Göteborg handlingar i ärendet K162060-01 infordrades och granskades. Därvid framkom följande av en skrivelse, daterad den 30 oktober 2001, från inspektören CC till assistentåklagaren DD, Åklagarmyndigheten i Göteborg.

Hej DD.

Översänder materialet som överenskommet.

AA var en väldigt ”sötsliskig mammagris” (ursäkta uttrycket).

Enligt AA själv var han nog den mest oförvitlige och den i särklass hederligaste unga man vi kommer att få skåda.

Med vänlig hälsning

CC

Ärendet remitterades till polismyndigheten för upplysningar och yttrande över vad inspektören CC framfört i sin skrivelse.

Polismyndigheten kom in med ett yttrande till vilket hade fogats upplysningar från bl.a. CC i form av en promemoria.

Av CC:s promemoria framgick bl.a. följande.

Något liknande kommer aldrig att upprepas och jag ber om ursäkt för det inträffade. Då jag är ny som utredare trodde jag att dessa utredningsdirektiv var informella mellan utredare och Åklagare. Det var ett osakligt uttalande och beskrev bara en känsla.

Polismyndigheten anförde följande.

Polismyndigheten har i begäran från JO uppmärksammats på en skrivelse daterad den 30 oktober 2001. Skrivelsen är författad av inspektören CC och skickad till assistentåklagaren DD. Den avser en begäran om utredningsdirektiv. I fältet för

Polismyndigheten kan konstatera att inspektören CC i sin skrivelse har använt i sammanhanget helt onödiga omdömen om en i ärendet misstänkt person. Polismyndighetens uppfattning är att CC på ett felaktigt sätt har gett yttryck för sina egna subjektiva värderingar i skrivelsen till åklagaren. Efter kontakt med inspektören CC i aktuellt ärende kan Polismyndigheten konstatera att han känner sig djupt ångerfull och inser det felaktiga i sitt beteende. CC inser nu vikten av att framdeles förhålla sig objektiv i sitt utredningsarbete.

I 4 kap. 1 § polisförordningen (1998:1558) föreskrivs att anställda inom polisen skall uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning. De skall uppträda hövligt, hänsynsfullt och med fasthet samt iaktta självbehärskning och undvika vad som kan uppfattas som utslag av ovänlighet eller småaktighet.

Jag delar polismyndighetens uppfattning att CC gett uttryck för sina egna subjektiva värderingar och för i sammanhanget helt ovidkommande omdömen om en i ärendet misstänkt person. Att skrivelsen enligt CC:s uppfattning skulle ha varit informell saknar betydelse. Jag ser allvarligt på det inträffade men anser mig, om också med viss tvekan, kunna stanna vid den kritik som ligger i det sagda.

Vad som i övrigt förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd eller något uttalande från min sida.

Ärendet avslutas.