JO dnr 439-2000

Kritik mot försäkringskassa i fråga om utformningen av en underrättelse om ett av socialförsäkringsnämnden fattat beslut

Den 14-16 mars 2000 inspekterade JO Pennlöv Värmlands läns allmänna försäkringskassa. Därvid granskades bl.a. akter i ärenden om handikappersättning. En iakttagelse som gjordes vid lokalkontoret i Arvika föranledde JO Pennlöv att anteckna följande till protokollet.

När socialförsäkringsnämnden fattar sitt beslut fogas ofta motiveringen till protokollet som en särskild bilaga. Texten i denna bilaga kopieras därefter över till den underrättelse om beslutet som expedieras till sökanden. Motiveringen är ofta skriven i andra person singularis, dvs. i ”Du-form”. Att detta förfaringssätt kan orsaka märkliga och rent av stötande resultat framgår i flera ärenden och bl.a. av en underrättelse om ett beslut om handikappersättning som ställts till vårdnadshavaren för en underårig sökande. Under rubriken Skäl anges i underrättelsen bl.a. följande.

Du har p.g.a. ditt funktionshinder ett behov av stöd och struktur för att klara den vardagliga livsföringen. Du behöver hjälp i samband med hygienrutiner; för att få håret tvättat och när du har menstruation. Du behöver hjälp att inse när det är dags att byta kläder p.g.a. att de är smutsiga samt att se till att övrig hygien utförs ordentligt. Du har ett stort tillsynsbehov – – – .

JO underströk vikten av att försäkringskassan, såväl innan beslut fattas som innan underrättelse om beslutet skickas, kontrollerar texten så att misstag av detta slag kan undvikas.