JO dnr 4462-2003

Anmälan mot Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun angående handläggningen av ett andrahandsyrkande m.m.

AA framförde i en anmälan som kom in till JO den 6 november 2003 klagomål mot Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. Han anförde bl.a. följande. Han har i diskussioner med stadsarkitekten och i skriftväxling med bygg- och miljönämnden framfört önskemål om att få byta ett grönt läckande plåttak mot i första hand tegelfärgade betongpannor och i andra hand svarta betongpannor. Nämnden har inte prövat hans andrahandsyrkande och har därmed inte behandlat hela bygglovsärendet.

Till ansökan fogades bl.a. bygg- och miljönämndens beslut den 10 december 2002, § 105. I beslutet avslog nämnden AA:s ansökan avseende tegelfärgade betongpannor. Nämnden beslutade också att uttala att den skulle ställa sig positiv vid en eventuell ansökan om bygglov för svart trapetskorrugerad takplåt.

Länsstyrelsens beslut den 12 maj 2003 att avslå AA:s överklagande av bygg- och miljönämndens beslut den 10 december 2002 hämtades in. Länsstyrelsens beslut har inte överklagats.

Bygg- och miljönämnden anmodades att göra en utredning och yttra sig beträffande handläggningen av AA:s yrkande om bygglov för byte till svarta betongpannor.

I remissvaret den 2 mars 2004 anförde nämnden att den inte anser sig ha brustit i sin myndighetsutövning. Nämnden hänvisade till en tjänsteskrivelse upprättad den 25 februari 2004 vid samhällsbyggnadsförvaltningen. I tjänsteskrivelsen anfördes bl.a. följande.

Utifrån de kontakter som tagits i ärendet har AA tydligt framfört brevledes 020822 (inkomststämplad 020823) önskemål att få byta till ”tegelfärgade betongpannor”. Brevledes 020927 (inkomststämplad 020930) skriver AA ”kan jag, om än motvilligt, om det är nödvändigt för ett positivt besked, acceptera ett byte till svarta betongpannor”. Utöver dessa två alternativ har det visserligen telefonledes diskuterats vid ett flertal tillfällen olika takbeläggningsalternativ men ingen av dessa har tydlig-

I Upplands-Bro kommun bifogas all korrespondens som sker i varje ärende vid utskick inför bygg- och miljönämndens nämndbeslut. Sålunda har nämnden och dess nämndledamöter tillgång till all korrespondens som har skett i ärendet inför beslut. Under nämndens möten har det i detta ärende diskuterats sökandens olika önskemål men även andra varianter av takbeläggningsmaterial som i framtiden kan tänkas komma som en bygglovsförfrågan i området. Då det i detta ärende har diskuterats olika varianter av takbeläggningsmaterial och för att underlätta för sökanden samt tydliggöra nämndens strävan, beslutade nämnden uttala att nämnden ställer sig positiv vid en eventuell ansökan om bygglov för svart trapetskorrugerad takplåt. – – –

02-08-23 inkom AA med en förfrågan om det krävdes bygglov, bygganmälan eller någon annan åtgärd för att bl.a. byta från grön trapetskorrugerad plåt till tegelfärgade betongpannor. – – –

02-09-30 inkom skrivelse från sökanden där han beskriver ”Händelseförloppet” utifrån sitt perspektiv samt pekar på 5 punkter vilka här nedan kommenteras: – – – Sökanden har därefter beskrivit under rubriken ”Mina argument” vad han anser vara relevant för att han skall få tillåtelse att ändra takbeläggningen. Vidare uppger sökanden att han kan acceptera svarta betongpannor som ett andrahandsalternativ med hänvisning till de telefonsamtal han haft med BB. Det bör här nämnas att BB aldrig har varit positiv till takbyte där tegel- eller betongpannor införs i området, inte heller till tegelliknande takplåt. – – –

02-10-25 Tjänsteskrivelse av BB där förslag till beslut avseende takbeklädnad med tegelfärgade betongpannor är avslag med stöd av plan- och bygglagen (PBL) kap 3 § 10. – – –

02-11-26 inkommer AA med en skrivelse där han menar på att nämnden inte har tagit ställning till hans andrahandsalternativ d.v.s. byte till svarta betongpannor. Vidare har sökanden genomfört en inventering över de förändringar som har genomförts i området vilket här översänds som en förteckning. Vidare bifogas även ett informationsblad från ”Mosaikvägens Samfällighetsförening”. – – –

02-12-10 Efter besök på plats samt promenad genom området avslår nämnden byte av takbeklädnadsmaterial, Bmn § 105. Bygg- och miljönämnden uttalar vidare ”att nämnden kommer att ställa sig positiv vid en eventuell ansökan om bygglov för svart trapetskorrugerad takplåt”.

AA kommenterade remissvaret.

AA begärde hos bygg- och miljönämnden att han skulle beviljas bygglov för att byta taktäckningsmaterial på sitt hus till i första hand tegelfärgade betongpannor och i andra hand svarta betongpannor. Sedan nämnden, utan att pröva andrahandsyrkandet, avslagit förstahandsyrkandet framställde AA motsvarande yrkanden i överklagande till länsstyrelsen. Enligt min mening borde bygg- och miljönämnden

Vad som i övrigt kommit fram i ärendet föranleder inte något uttalande eller någon ytterligare åtgärd av mig.

Ärendet avslutas.