JO dnr 4894-1999

Kritik mot en kriminalvårdsmyndighet för underlåtenhet att lämna viss information om en intagen till polisen

I ett beslut den 16 november 2000 anförde JO Pennlöv följande.

AA har i en anmälan, som kom in till JO den 27 december 1999, framfört kritik mot anstalten Norrtälje för att den inte underrättat polisen om att den i anstalten intagne BB beviljats permission. Han har vidare kritiserat anstalten bl.a. för att den underlåtit att lämna viss information om BB till anstalten Täby, dit BB flyttades. Slutligen har han – som det får förstås – kritiserat anstalten Täby för att den beviljat BB permission trots att denne uppgivit att han skulle vistas hos en person som är kriminell, drogmissbrukare och känd för att vara våldsam. AA har anfört bl.a. följande. BB är medlem i Brödraskapet Wolfpack Westra Aros. Mellan anstalten Norrtälje och polisen fanns en överenskommelse om att polisen skulle meddelas om BB flyttades eller beviljades permission. Trots det underrättade anstalten inte polisen om att BB flyttades till anstalten Täby. BB beviljades sedan permission från sistnämnda anstalt, vilket polisen följaktligen inte fick information om. Inte heller underrättade anstalten Norrtälje anstalten Täby om BB:s medlemskap i Brödraskapet, vilket i sin tur medförde att vissa olämpliga beslut meddelades.

Ärendet har remitterats till Kriminalvårdsmyndigheten Norrtälje för upplysningar och yttrande. Av tf. kriminalvårdschefen CC:s svar med bifogad utredning, som kom in till JO den 3 mars 2000, framgår i huvudsak följande.

Under hösten 1999 fick anstalten Norrtälje en förfrågan från polisen i Västerås huruvida det var aktuellt att bevilja BB permission. I samband med denna kontakt lovade kriminalvårdsinspektör DD vid anstalten att underrätta polisen om BB skulle förflyttas eller beviljas permission. När det blev aktuellt att flytta BB till anstalten Täby informerade DD EE på anstalten Täby per telefon om att BB var medlem i Brödraskapet Wolfpack Westra Aros, varvid hon uppgav att det inte var något hinder för anstaltsbytet. DD har uppgivit att information om BB:s placering på anstalten Täby av rent förbiseende inte kom att lämnas till polisen.

Det finns ingen i lag reglerad skyldighet för anstalter att underrätta polismyndigheter om när intagna förflyttas till andra anstalter eller beviljas någon form av vistelse utanför anstalten.

För en del av dessa fall gäller emellertid sedan den 1 september 2000 i enlighet med föreskrifter i Kriminalvårdsverkets författningssamling (se KVVFS nr 2000:1, 7 §, nr 2000:4, 9 § och nr 2000:5, 4 §) att anstalten när en intagen medges vistelse utanför anstalten skall underrätta polismyndigheten på den ort den intagne skall vistas. I vissa fall skall polismyndigheten ovillkorligen underrättas. Det gäller t.ex. när frigång eller permission medgivits en intagen som dömts till fängelse lägst två år samt alla bevakade permissioner. I andra fall skall polismyndigheten underrättas om den har begärt det eller om anstalten bedömer det nödvändigt.

I det nu aktuella fallet fanns, enligt vad som har framkommit, en särskild överenskommelse mellan polismyndigheten i Västerås och anstalten Norrtälje om att polisen skulle underrättas om BB flyttades till annan anstalt eller beviljades permission. Kriminalvårdsmyndigheten har uppgivit att det var ett rent förbiseende att polisen inte underrättades om förflyttningen. Även om det inte fanns – och inte heller nu finns – några regler på detta område kan kriminalvårdsmyndigheten inte undgå viss kritik för sin underlåtenhet att hålla sin del av överenskommelsen.

När det gäller vilken information som en anstalt bör lämna till en annan när en intagen förflyttas finns inte heller några regler. Det är en bedömningsfråga som den avlämnande anstalten har att avgöra. Det får dock anses ligga i sakens natur att den mottagande anstalten informeras om allt som kan vara av betydelse för ett beslut att ta emot den intagne. Detta kan t.ex. vara att den intagne tillhör en organisation med hög andel medlemmar som dömts till fängelse.

AA har gjort gällande att anstalten Norrtälje inte informerade anstalten Täby om BB:s medlemskap i Brödraskapet Wolfpack Westra Aros. Kriminalvårdsmyndigheten å sin sida har tillbakavisat denna uppgift och anfört att anstalten Täby informerades inför beslutet om förflyttning. Då ord står mot ord finner jag det inte meningsfullt att utreda den saken vidare.

– – –