JO dnr 5092-2006

Anmälan mot Länsarbetsnämnden i Uppsala län angående handläggningen av ett arbetsförmedlingsärende

I en anmälan till JO klagade AA på arbetsförmedlingen i Skutskär, en enhet inom Länsarbetsnämnden i Uppsala län. Han uppgav bl.a. följande. Han deltog i en kurs för arbetslösa i Tierp. När han kom hem på onsdagen den 18 oktober 2006 fanns ett meddelande på telefonsvararen att han skulle infinna sig på en intervju för ett plusjobb i Uppsala dagen efter kl. 09.30. Detta hade bestämts utan någon som helst kontakt med honom. Han var ordinarie ledamot i socialnämnden i Älvkarleby kommun och nämnden hade ett ordinarie sammanträde på torsdagen från kl. 09.00. Vid telefonsamtal på eftermiddagen den 18 oktober 2006 uppgav tjänstemannen BB på arbetsförmedlingen i Skutskär att intervjun för plusjobbet gick före sammanträdet med socialnämnden. BB förbjöd honom att delta i sammanträdet och hotade att vidta åtgärder om han inte lydde hennes uppmaning. Han hade aldrig låtit bli att söka ett anvisat arbete.

Samtliga handlingar rörande AA hämtades in från arbets-förmedlingen. Anmälan remitterades därefter till Länsarbetsnämnden i Uppsala län för utredning och yttrande. I sitt remissvar anförde länsarbetsnämnden följande.

Länsarbetsnämnden har gjort en utredning av ärendet genom att gå igenom den dokumentation som finns, samt haft en dialog med berörd handläggare.

Utredningen visar att det inte är ovanligt att arbetssökande upplever det som ett hot när Arbetsförmedlingen fullgör sitt myndighetsuppdrag att kontrollera att arbetssökande uppfyller kraven för att uppbära ersättning från A-kassan. Handläggare BB har lång erfarenhet av förmedlingsarbete och har mycket goda kunskaper om de regler som gäller A-kassan samt rörande politiskt förtroendevaldas rätt att fullgöra sina uppdrag. Enligt BB var det aldrig hennes mening att neka AA att fullgöra sina politiska uppdrag, utan hon ville att han skulle ta detta tillfälle i akt att få ett plusjobb med anställning vid Vägverket som skulle räcka fram till AA:ss pensionering. I detta fall blev det kort om tid mellan anvisningen till Plusjobbet och tiden för anställningsintervju, men så blir det ofta då bra arbetsmöjligheter dyker upp och det beklagar BB. Ärendet hade förmodligen inte blivit så uppstressat om det funnits mer tid för kommunikation.

Länsarbetsnämnden beklagar att ärendet har fått en handläggning som av AA uppfattats enbart som ett hot och inte som en möjlighet till arbete. Med stöd av det

Till remissvaret var fogat ett yttrande från chefen vid arbetsförmedlingen i Skutskär. I yttrandet anfördes bl.a. följande.

2006-09-11 började AA en jobbsökaraktivitet i Af regi anordnad av Folkuniversitet för personer i aktivitetsgarantin. Utbildningen gick bra, men något arbete tycktes inte vara aktuellt just då, även om praktiken på Folkuniversitetet i Gävle gick bra. I anslutning till att denna aktivitet närmade sig slutet uppkom ett ledigt plusjobb som resvärd med anställning vid Vägverket. Handläggaren på arbetsförmedlingen i Skutskär skickade då den 13 okt. in AA:s matchningsprofil till den som handlade plusjobbsärendena i Uppsala. AA kontaktades sedan den 18 okt. av denna handläggare för en anställningsintervju den 19 okt. kl.09.00. AA meddelade då att han var upptagen av ett sammanträde med sociala nämnden i Skutskär och således inte kunde komma på anställningsintervju. AA hänvisar till att politiska möten går före och han har rätt att delta på möten. Arbetsförmedlingen har aldrig hindrat någon att gå på något möte, men tyckte att sökande själv skulle göra en annan prioritering i detta fall då möjlighet till arbete fanns efter drygt fem år utan arbete. AA handläggare på Af Skutskär har efter detta haft ett samtal med AA om vikten av att söka arbete och att ta de chanser till arbete som uppstår och skyldigheten att själv medverka till att ta sig ur sin arbetslöshetsituation. Speciellt med tanke på AA långa arbetslöshetsperiod.

Af:s skyldighet att informera om regelverket kring a-kasseersättning resp. att delta i program med aktivitetsstöd har under flera år upplevts av AA som att vi hotat honom med ekonomiska sanktioner. Även i gruppmöten där andra har fått samma information har AA varit den som reagerat på det sättet.

Arbetsförmedlingen tycker naturligtvis det är tråkigt att AA känner på detta sätt, dock har Af så här långt aldrig gått vidare och rapporterat AA till a-kassan eller tvingat, stängt av eller uteslutit honom från någon aktivitet. Af Skutskär har under hela inskrivningstiden stått till AA förfogande, fört dialog, tipsat och skickat hem förslag på lediga jobb. Trots detta står AA tyvärr idag fortfarande utan arbete.

AA kommenterade remissvaret och uppgav bl.a. följande. Den aktivitet som han påbörjade den 11 september 2006 skulle pågå t.o.m. den 2 februari 2007. Han fick inte chansen att själv ta kontakt med Vägverket för att få information om arbetet och eventuellt möjlighet att boka om intervjun till ett senare tillfälle.

Förtroendevalda har rätt till den ledighet från sina anställningar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppdrag, se 4 kap. 11 § kommunallagen (1991:900) . Förmånen avser enbart ledighet från anställning och bestämmelsen är således inte direkt tillämplig i detta ärende. Enligt min mening bör dock arbetsförmedlingen i möjligaste mån beakta den omständigheten att en arbetssökande är förtroendevald och har att delta som ledamot eller ersättare i t.ex. en kommunal nämnd.

I detta fall har AA på eftermiddagen en dag fått del av en kallelse till en intervju påföljande morgon. Vid tidpunkten för intervjun var han också inbokad som ledamot på ett nämndsammanträde. Enligt min uppfattning har AA, när kallelse skett med så kort varsel, haft giltigt skäl att avböja intervjun vid detta tillfälle.

Enligt länsarbetsnämnden var det inte BB:s mening att neka AA att fullgöra sitt politiska uppdrag. Uppenbarligen har dock AA uppfattat arbetsförmedlingens agerande som ett krav på att han skulle avstå nämndsammanträdet till förmån för

Ärendet avslutas med den kritik som ligger i det sagda.