JO dnr 534-2004

) om arbetsskadeförsäkring; fråga bl.a. om felaktiga uppgifter till JO

Den 11 mars 2004 meddelade JO Lundin ett beslut med följande innehåll.

I en anmälan, som kom in till JO den 10 februari 2003, klagade AA på att Dalarnas läns allmänna försäkringskassa inte hade fattat något beslut med anledning av hans framställningar om livränta på grund av inkomstförlust (JO:s dnr 569-2003). – Försäkringskassan yttrade sig i ärendet. Vidare inhämtades från kassan den 18 november 2003 att ärendet var färdigutrett och skulle kunna tas upp till avgörande i socialförsäkringsnämnden inom kort.

I mitt beslut den 27 november 2003 anförde jag följande.

Av försäkringskassans remissvar framgår att AA:s ärende blivit liggande utan åtgärd från det att han med kassan i april 1999 tagit upp frågan om livränta till dess att en inkomstförfrågan sändes till hans arbetsgivare den 8 oktober 2001. Svaret från arbetsgivaren kom in till kassan den 12 oktober 2001. Härefter har ärendet åter blivit liggande utan någon åtgärd. Ärendet är nu drygt fyra och ett halvt år gammalt och ännu inte avgjort. En så lång handläggningstid är givetvis oacceptabel. Uppenbarligen har det brustit i kassans bevakningsrutiner. Jag förutsätter därför att försäkringskassan ser över sina rutiner för bevakning och kontroll av ärenden för att förhindra att en liknande situation uppstår igen.

Försäkringskassan anmodas att underrätta mig när den har fattat sitt beslut i ärendet.

Något besked om att försäkringskassan fattat beslut i ärendet inkom inte till JO. Som ett led i JO:s uppföljningsrutiner inhämtades den 2 februari 2004 att försäkringskassan ännu inte hade fattat något beslut.

Den 11 februari 2004 beslutade jag att inom ramen för ett initiativärende utreda försäkringskassans ytterligare dröjsmål.

Försäkringskassan anmodades att yttra sig över de omständigheter som angivits ovan. Efter att ha inhämtat ett yttrande från lokalkontoret i Falun svarade kassan genom tf. direktören BB följande.

Försäkringskassan begärde kompletterande inkomstuppgifter från arbetsgivare den 25 november 2003 och fick dessa påföljande dag. Den 23 december 2003 var försäkringsläkaren klar med yttrandet.

Eftersom de inkomstuppgifter som arbetsgivare lämnat varit motstridiga begärdes en ytterligare komplettering av dessa uppgifter den 29 december 2003. Försäkringskassan fick dessa uppgifter den 13 januari 2004. Då det fortfarande fanns motstridiga uppgifter vad gäller inkomsten begärdes kontrolluppgifter från skattemyndigheten. Försäkringskassan fick dessa uppgifter den 16 januari 2004. Uppgifterna från skattemyndigheten skickades till arbetsgivare för yttrande, som kom till Försäkringskassan den 28 januari 2004. Förfrågningar gjordes till berört fackförbund för att få in korrekta inkomstuppgifter. Inkomstutredningen gjordes klar den 30 januari 2004. Beslutsunderlaget sammanställdes och var klart den 24 februari 2004. Ärendet har kvalitetssäkrats av föredraganden och har nu skickat ut för kommunicering. Ärendet härefter beslutas av socialförsäkringsnämnden.

Ärendet har krävt en relativt omfattande utredning, både vad gäller AA:s hälsotillstånd och hans inkomstförhållande, för att få ett tillräckligt beslutsunderlag. Trots att det varit nödvändigt att byta handläggare under utredningen anser Försäkringskassan att handläggningen av AA:s arbetsskadeärende, för den tid som här redovisats, skett på ett korrekt sätt och att det inte varit något oskäligt dröjsmål i handläggningen.

I det tidigare JO-ärendet uppgav en arbetsskadehandläggare hos försäkringskassan vid en förfrågan den 18 november 2003 att ärendet var färdigutrett och beräknades kunna tas till avgörande i socialförsäkringsnämnden inom kort. När jag fattade mitt beslut den 27 november 2003 utgick jag från att denna uppgift var korrekt. Av kassans yttrande framgår emellertid att uppgiften var felaktig. Detta finner jag ytterst anmärkningsvärt. – När det gäller den utredning som försäkringskassan därefter har genomfört finner jag dock inte anledning till någon kritik.

Någon ytterligare åtgärd från min sida är inte påkallad. Jag avslutar därför ärendet här.